Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Zamówienia publiczne
 
Data
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382
SIWZZałącznik nr 1Załącznik nr 2, Załacznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6 Załacznik nr 7Projekt umowy zał. nr 8, Okładka
Program Funkcjonalno UżytkowyRysunek
Odpowiedzi na zapytania 20-12-2013
Odpowiedzi na zapytania 03-01-2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23-01-2014
10.12.2013
Budowa chodników na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

SIWZ,  OPIS TECHNICZNY , PROJEKT UMOWY , PRZEDMIAR ROBÓT
Odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu 27-09-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-10-2013
13.09.2013
Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śląskich. II postępowanie przetargowe.
SIWZ, Umowa, STWiORB, Przedmiar, Organizacja ruchu, Projekt budowlano-wykonawczy.
KOMUNIKAT 06-09-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26-09-2013
23-08-2013
Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śląskich.
SIWZ, UmowaSTWiORB, Przedmiar, Projekt budowlano-wykonawczy, Organizacja ruchu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 22-08-2013
02-08-2013
Przebudowa ulicy Okreżnej w Ząbkowicach Śląskich
SIWZ, Przedmiar, STWiORB, Projekt,  Projekt umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-08-2013
14-06-2013
Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie.
SIWZ, Dokumentacja, STWiOR i Przedmiar:  Grochowiska, Jaworek, Kluczowa, Koziniec, Olbrachcice Wielkie,  PawłowiceSulisławice, Szklary Huta, Szklary Wieś, Tarnów.
Odpowiedzi na zapytania,  Modyfikacja SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21-06-2013 Projekt umowy 27-06-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24 -07-2013 r.
14-06-2013
Przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w ramach trzech zadań inwestycyjnych pn.: „Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” , „ Braszowice droga dojazdowa  do gruntów rolnych”
SIWZ, Umowa Olbrachcice, Umowa Strakowa, Umowa Braszowice, Zadanie Nr 1 Olbrachcice: Odcinek Nr 1: Projekt budowlany, Przedmiar, SST; Odcinek Nr 2:
Projekt budowlany, Przedmiar, SST; Odcinek Nr 3Projekt budowlany, Przedmiar, SST;
Zadanie Nr 2 Strąkowa: Kosztorys ofertowy, Przedmiar, Projekt techniczny, STWiORB,
Zadanie Nr 3 Braszowice:
Kosztorys ofertowy, Przedmiar, Projekt techniczny, STWiORB.
Odpowiedzi na zapytania 31-05-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26-06-2013
17-05-2013
Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich - Etap II
SIWZ, Przedmiar robót, BIOZ, Opis techniczny, Projekt zagospodarowania terenu, Mapa, Przekrój Nr 1, Przekrój Nr 2, Przekrój Nr 3, Przekrój Nr 4,  SST, Projekt umowy.
Odpowiedzi na zapytania 27-05-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-06-2013
15-05-2013
Ząbkowice Śląskie, zamek (XIV-XVI): prace zabezpieczające korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz prace konserwatorsko – zabezpieczające południowo-wschodniej baste i- II etap.
SIWZ, Przedmiar, Projekt budowlany, STWiOR,  Projekt umowy, Rysunki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16.
Odpowiedzi na zapytania Nr 1, 2 i 3 16-04-2013
Odpowiedzi na zapytania  18-04-2013
Zestawienie złożonych ofert 19-04-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13-05-2013
04-04-2013

Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegajace na likwidacji przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2013 r. na terenie Miasta  i Gminy Ząbkowice Śląskie

SIWZ,  Załacznik Nr 7,  SIWZ-pliki RTF

Odpowiedzi na zapytania Nr 1 12-03-2013

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej ofert  21-03-2012

01-03-2013
Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich
SIWZ, Branża drogowa: Przedmiar, Projekt budowlany, Wypisy, SST, Ogrodzenie zieleni, Rysunki, Kanalizacja deszczowa: Przedmiar, SST Odtworzenie nawierzchni, SST kanalizacja deszczowa, Projekt budowlany: Opis techniczny, Decyzje i uzgodnienia, Uprawnienia i oświadczenia, Część rysynkowa, Projekt wykonawczy: Opis techniczny, Część rysunkowa, Oświetlenie uliczne: Przedmiar, SST, Projekt budowlany: Strona tytułowa, Cześć opisowa, Część rysunkowa, Decyzje i uzgodnienia, Elementy oświetlenia, Obliczenia, Uprawnienia,
Projekt umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13-03-2013

Odpowiedzi na zapytania 29-03-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-06-2013
27-02-2013

Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich- Remont sanitariatu w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich

SIWZ, Projekt - rzut części piętra, Przedmiar

Odpowiedzi na zapytania nr 1 , poprawiony przedmiar robót 02-11-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-11-2012

19-10-2012

Docieplenie budynku przy Osiedlu XX- lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich

SIWZ, Przedmiar

13-09-2012

Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich

SIWZ, Przedmiar, Opis techniczny, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, Projekt zagospodarowania terenu, Przekroje konstrukcji drogi_konstr.zasadn, Przekroje konstrukcji drogi , STWIORB: Wymagania ogólne, Odtworzenie trasy, Kanalizacja deszczowa, Koryto wraz z profilowanuiem, Oczyszcenie i skropienie warstw konstr. Wyrównanie istn.podb.kruszywem, Wyrównanie istn.podb.tłuczniem Nawierzchnia z betonu asfaltowego, Umocnienie powierzchniowe, Ścinanie poboczy. Oznakowanie pionowe, Umowa projekt.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28-09-2012

10-09-2012

Wodociągowanie wsi Bobolice

SIWZ, Umowa, SST, Przedmiar, Projekt budowlany: Opis, Orientacyjny zakres inwestycji, Karty katalogowe, Projekt zagospodarowania terenu, Rysunki, Załączniki, Projekt wykonawczy: Opis, Orientacyjny zakres inwestycji, Karty katalogowe, Projekt zagospodarowania terenu, Rysunki,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21-09-2012

29-08-2012

Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Jana Pawła II 1-3, Konopnickiej 1, Krzywa 3, Rynek 27, Rynek 49, Św. Wojciecha 6 w Ząbkowicach Śląskich

SIWZ, Św.Wojciecha 6: Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiar, Kosztorys, Lokalizacja, Elewacja; Rynek 27: Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiar, Kosztorys, Lokalizacja, Elewacje, Konpnickiej 1: Przedmiar, Projekt budowlany, STWiOR, Lokalizacja, Elewacje; pl.Jana Pawła II 1-3: Opis, Przedmiar, STWiOR, Krzywa 3: Projekt budowlany, Przedmiar robót, STWiOR, Rynek 49: Projekt budowlany, Przedmiar, STWiORB, Rysunki, Oznaczenie lokalizacji, Zdjęcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19-09-2012

29-08-2012

Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich

SIWZ, Projekt umowy, Oświetlenie: Projekt: Strona tytułowa, Część opisowa, Część rysunkowa, Decyzje,uzgodnienia, Elementy oświetlenia, Obliczenia, Szczegółowa STWiORB, Przedmiar, Kanalizacja deszczowa: Przedmiar, STT, STT_Odtworzenie nawierzchni, Projekt budowlany: Cześć rysunkowa, Decyzje i uzgodnienia, Opis techniczny, Uprawnienia i doświadczenie, Projekt wykonawczy: Decyzje i uzgodnienia, Opis techniczny, Uprawnienia i doświadczenia, Cześć rysunkowa, Dokumentacja drogowa: Przedmiar, SST, Projekt budowlany

Odpowiedzi na zapytania 10-09-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-09-2012

Informacja o wpłynięciu odwołania 27-09-2012

Odwołanie 27-09-2012

Przystąpienie do odwołania po stronie Zamawiającego 28-09-2012

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 22-10-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o ponownej ocenie ofert 22-10-2012

Zawiadomienie ponowne o wyborze najkorzystniejszej oferty 31-10-2012

28-08-2012

Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiar, Projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, Część rys. uzgodnienia, SIWZ, Umowa

Odpowiedzi na zapytania 11-09-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12-10-2012

28-08-2012

Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 Ząbkowice Ślaskie

SIWZ, Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna, Przedmiar robót

Odpowiedzi na zapytania 28-08-2012

Odpowiedzi na zapytania 30-08-2012

Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14-09-2012

17-08-2012

Utworzenie szkolnego placu zabaw , w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śląskich.

SIWZ, Umowa, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt przetargowy, Przedmiar, STWiORB

Zawiadomienie o wyborze oferty 29-08-2012

07-08-2012

Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach.

SIWZ, Umowa, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt przetargowy, Przedmiar, STWiORB

Zawiadomienie o wyborze oferty 29-08-2012

07-08-2012

Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 382

STWiORB, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy: Rysunki 1-10, Przedmiar robót, SIWZ, Umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty 29-08-2012

01-08-2012

Stolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych

SIWZ, Specyfikacje techniczne: Wykaz STWiOR, Wymagania ogólne, Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, Przepusty pod korona drogi, Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, Oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcyjnej, Wyrównanie istniejacej nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi, Wzmocnienie istniejacej podbudowy tłuczniem, Wyrównanie istn. podb. kruszywem stabiliz.mech., Wyrównanie istn. podbudowy tłuczniem jako jednowarstwowej nawierzchni, Podbudowa z tłucznia kamiennego jako dwuwarstwowa nawierzchnia, Nawierzchnia z betonu asfaltowego, Umocnienie powierzchni rowów, Przepusty pod zjazdami, Scinanie i uzupełnianie poboczy.

Projekt budowlany: Opis techniczny, Przemiar, Kosztorys ofertowy, Informacja BIOZ, Przekroje normalne konstrukcji drogi: A, B, C, Projekt zagospodarowania terenu: odcinek I, odcinek II, Odcinek III, Umowa

Odpowiedzi na zapytania Nr 1 09-08-2012

Odpowiedzi na zapytania nr 2 13-08-2012

Odpowiedzi na zapytania Nr 3 14-08-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Modyfikacja SIWZ, Załaczniki do SIWZ: Umowa, Formularz 16-08-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16-08-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 16-08-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty 11-09-2012

01-08-2012

Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem.

SIWZ, STWiORB, Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30-07-2012

09-07-2012

Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - ogłoszenie

SIWZ

Projekt Budowlany

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar Robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01-08-2012

06-07-2012

Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem.

SIWZ, STWiORB, Przedmiar

Odpowiedzi na zapytania 04-07-2012

Unieważnienie postępowania 06-07-2012

21-06-2012

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiar, Przedmiar dodatkowy, STWiORB, SIWZ, Umowa

Projekt budowlany, Rysunki, Zalączniki: Decyzje lokalizacji celu publicznego, Uzgodnienia, Warunki techniczne, Umorzenie post. dot. środowiskowych uwarunkowań, Postanowienia dot. oceny oddz. na środowisko, Opinia ZUD, Pismo dot. likwidacji oświetlenia, Karty katalogowe

Projekt wykonawczy, Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunki 4-5, Rysunki 6-10, Rysunki 11-15, Rysunki 16-20, Rysunki 21-25, Zalączniki: Opinia ZUD, Uzgodnienia, Warunki, Załączniki graficzne, Karty katalogowe. Rysunki:ogrodzenie placu zabaw

Odpowiedzi na zapytania 27-04-2012

Odpowiedzi na zapytania Nr 2 08-05-2012

Modyfikacja ogłoszenia 08-05-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10-05-2012

Zmiana ogłoszenia 22-06-2012

Modyfikacja Specyfiikacji Istotnych warunków Zamówienia, Dokumentacja uzupełniająca do projektu wykonawczego: Część opisowa, Specyfikacja techniczna, Przedmiar podstawowy, Przedmiar dodatkowy, Rysunki: Plac zabaw, Nawierzchnia bezpieczna, Fontanna, Przekrój przez fosę, Załączniki: Zestaw linowy, Zjeżdżalnia, Beczka równoważna, Bujak motor, Bujak samolot, Drabinka pozioma, Huśtawka ważka, Nawierzchnia bezpieczna 22-06-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27-06-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29-06-2012

Modyfikacja SIWZ, Formularze, Umowa 29-06-2012

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04-07-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-07-2012

Informacja - art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych 30-07-2012

Zawiadomienie o wyborze oferty - czynność powtórzona 10-08-2012

Informacja - art. 181 ustawy Prawo zamówień Publicznych 21-08-2012

Zawiadomienie o wyborze oferty- czynność nowa powtórzona 30-08-2012

Informacja o wniesieniu odwołania, Odwołanie 04-09-2012

Przystąpienie do odwołania 06-09-2012

Postanowienie KIO 25-09-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert 22-10-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ponowne 06-11-2012

Informacja - art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych 12-11-2012

Informacja - art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych 29-11-2012

Ustosunkowanie sie do uwag wniesionych w trybie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych 29-11-2012

23-04-2012

Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających.

Przedmiar, SIWZ, Umowa, STWiORB, Decyzje, Ekspertyza techniczna, Stan techn.foto, Rysunki: Projekt budowlany, Konstrukcja, Rysunki A3, Rysunki Nr 1, Rysunki 2-16, Rysunki 17-25, Rysunki 26, Rysunki 27-33, Zestawienie stali i drewna

Modyfikacja SIWZ 24-04-2012

Odpowiedzi na zapytania 27-04-2012

Odpowiedzi na zapytania nr 2 i nr 3 02-05-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-05-2012

20-04-2012

Zapytanie ofertowe: Wykonaniu remontu oznakowania poziomego na drogach i ulicach w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie.

10-04-2012

Rewitalizacja Parku Miejskiego im.Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiar, STWiORB, SIWZ, Umowa

Projekt budowlany, Rysunki, Załączniki: Decyzje lokalizacji celu publ., Uzgodnienia, Warunki techniczne, Umorzenie post. dot. środowiskowych uwarunkowań, Postanowienia dot. oceny oddz. na srodowisko, Opinia ZUD, Pismo dot. likwidacji oświetlenia, Karty katalogowe

Projekt wykonawczy, Rysunki 1, Rysunki 2, Rysunki 3, Rysunki 4-5, Rysunki 6-10, Rysunki 11-15, Rysunki 16-20, Rysunki 21-25, Załaczniki: Opinie ZUD, Uzgodnienia, Warunki, Załaczniki graficzne, Karty katalogowe Formularze

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20-03-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28-03-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03-04-2012

Odpowiedzi na zapytania 10-04-2012

Rysunki: ogrodzenie placu zabaw 10-04-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10-04-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13-04-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18-04-2012

08-03-2012

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

SIWZ, Przedmiar, Przedmiar - elektryka, STWiORB ogólna, STWiORB instalacja wod-kan i co, STWiORB elektyczna, Załacznii do złoszenia robót, Opis co, Projekt elektryczny, Inwentaryzacja, Projekt umowy Przedmiar branża sanitarna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13-04-2012

14-02-2012

Bieżące utrzymanie dróg publicznych - remonty cząstkowe ulic i chodników oraz likwidacja przełomów na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2012

SIWZ, Formularze Formularze.pdf Projekt umowy.pdf

Komunikat

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27-02-2012

09-02-2012

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Przedmiar, Przedmiar - elektryka, STWiORB ogólna, STWiORB instalacja wod-kan i co, STWiORB elektryczna, Załącznik do zgłoszenia robot, Opis co, Projekt elektryczny. SIWZ, Projekt Umowy Inwentaryzacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30-01-2012 Zmiana SIWZ Przedmiar branża sanitarna

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 07-02-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07-02-2012

Odpowiedzi na zapytania nr 2 09-02-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 13-02-2012

24-01-2012

Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach

SIWZ, Projekt umowy, Dokumentacja Formularze

Odpowiedzi na zapytania 01-02-2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01-02-2012

Komunikat 02-02-2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27-02-2012

20-01-2012
 

 


   Logowanie