PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie zadania pn:

„Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie robot, opis czynności, obliczenie ilości

 

Jedn.

 

Ilość

1.

2.

3.

4.

 

 

I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

 

 

 

1.

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach drogowych w terenie płaskim:

km = 0,235 + 0,082 = 0,317

 

km

 

0,317

2.

Ścinka poboczy z odwozem urobku transportem kołowym na odległość do 5 km na odkład. Miejsce odkładu po stronie wykonawcy. Grunt kat. III÷IV ; grubość ścinki – 0,15 m :

m3 = [(123,0 – 8,0) + (58,0 + 76,0) + (219,0 – 131,0) + (235,0 – 123,0)]x 0,50 x 0,15 = 449,0 x 0,15 = 67,35

 

 

m3

 

 

67,35

3.

Wycięcie krzaków i porostów w trakcie odtwarzania przydrożnych rowów i ścince zawyżonego pobocza:

 

Przyjęto powierzchnię: (46,0 + 76,0 + 56,0) x 1,50 + 50,0 = 3,17

 

 

 

 

ar

 

 

 

3,17

 

 

 

II.  WYKONANIE  KORYTA POD NOWĄ PODBUDOWĘ:

 

 

 

 

4.

Mechaniczne wykonanie koryta w gruntach kat. IV÷V na głębokość 15 cm w miejscach projektowanych wjazdów (zjazdów). Odwóz materiału z korytowania na odległość do 1 km, celem dokonania segregacji i ewentualnego wykorzystania na uformowanie poboczy.

Wg załączonego zestawienia:

 

m2 = 134,75 x 1,10 = 148,23

 

 

 

 

   m2

 

 

 

148,23

 

 

 

 

III.  PODBUDOWA:

 

 

 

5.

Wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi (poprzez likwidację wybojów)

warstwą tłucznia 20/60 grubości 10 cm:

Przyjęto 15 % powierzchni projektowanej przebudowy istniejącej konstrukcji drogi:

 

m2 = 0,15 x (235,0 x 3,10 + 1,50 x 34,0 + 82,0 x 2,85 + 2,00 x 15,0) =

     = 0,15 x 1043,20 = 156,48

 

 

 

 

 

 

m2

 

 

 

 

 

 

156,48

    

6.

Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej 12 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm:

 

m2 = 235,0 x 3,10 + 82,0 x 2,85 + 0,5 x 2,0 x 26,0 + 0,5 x 5,0 x5,0  + 24,0 x 1,00 =  1024,70

 

 

 

m2

 

 

1.024,70

 

7.

Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi na wjazdach (zjazdach) warstwą podbudowy tłuczniowej 20/60 w formie jednowarstwowej grubości 12 cm (zamiast wzmocnienia kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/63,0 mm o tej samej grubości warstwy):

Według załączonego zestawienia:

 

m2 = 134,75 x 1,10 = 148,23

 

 

 

 

m2

 

 

 

 

148,23

8.

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2:

(poz. 6 + poz. 7)

 

m2 = 1024,70 + 148,23 = 1.172,93

 

 

 

m2

 

 

1.172,93

 

 

 

IV.  KRAWĘŻNIK:

 

 

 

9.

Wykopy ręczne na odkład w gruntach kat V÷ VI pod ławę krawężnika „trójkątnego” o szerokości 75 cm i głębokości 30 cm:

 

m3 = (112,0 + 30,0) x 0,75 x 0,30 = 31,95

 

 

 

m3

 

 

31,95

10.

Wykopy jak wyżej lecz pod krawężnik betonowy 15 x 25 cm, (przy posesji nr 12) o szerokości 40 cm i głębokości 30 cm ;

 

m3 = 18,0 x 0,40 x 0,30 = 2,16

 

 

 

m3

 

 

2,16

11.

Wykonanie betonowej ławy B-15 z oporem pod w/w krawężniki („trójkątny” oraz betonowy 15 x 25 cm):

 

m3 = 111,0 x (0,75 x 0,20 + 0,10 x 0,15) + 18,0 x (0,40 x 0,20 + 0,10 x 0,15) = 18,32 + 1,71 = 20,03

 

 

 

 

m3

 

 

 

20,03

12.

Ustawienie krawężnika „trójkątnego” na gotowej ławie na na podsypce cementowej 1:3 grubości 2 cm ;

 

m = 111,0

 

 

 

m

 

 

111,0

13.

Ustawienie na gotowej ławie z oporem krawężnika betonowego 15 x 25 cm ; obniżonego do 4 cm powyżej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) przy wjeździe na posesję nr 12:

 

m = 18,0

 

 

 

 

m

 

 

 

18,0

 

 

 

V.  NAWIERZCHNIA:

 

 

 

14.

Wykonanie warstwy wiążącej na jezdni i wjazdach z betonu asfaltowego o uziarnieniu      0/16 mm przy grubości warstwy 4 cm:

 

m2 = 235,0 x 3,05 + 82,0 x 2,80 + 26,0 + 12,50 + 24,0 + 148,00 =       

     = 1.156,85

 

 

 

 

m2

 

 

 

1.156,85

15.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego (0/12 mm) na jezdni i wjazdach :

 

m2 = 235,0 x 3,00 + 82,0 x 2,75 +62,50 + 148,0  = 1.141,00

 

 

 

   m2

 

 

1.141,00

 

 

 

VI.   POBOCZA:

 

 

 

16.

Dostarczenie kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz części urobku z korytowania i uformowanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,50 m i grubości średniej 0,10 m wraz z zagęszczeniem:

 

m3 =[ (235,0 – 78,0) + (82,0 – 7,0 – 15,0 – 8,0)] x 2 x 0,50 x 0,10 =  

     = 20,90

 

 

 m3

 

(m2)

 

 

20,90  

 

(209,0)

 

 

VII.  ODWODNIENIE  I  UMOCNIENIA :

 

 

 

17.

Ułożenie korytek na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości     15 cm przy wjeździe gospodarczym na teren posesji nr 104:

 

m = 18,00

 

  

 

    m

 

 

18,00

 

18.

Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych (w Hm 1+20 ÷ Hm 2+00) oraz przy łączniku (w Hm 0+10 ÷ Hm 0+76) poprzez ich pogłębienie średnio na 30 cm. Wykopy w gruncie kat. IV ; z odwozem na odległość do 2 km środkami transportu kołowego. Miejsce odkładu określone staraniem wykonawcy:

Łączną długość rowów przewidzianych do oczyszczenia i pogłębienia określono z projektu zagospodarowania terenu:

 

m = 80,0 + 66,0 = 146,0

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

146,0

 

 

 

19.

Wykonanie kompletnej studni wpadowej z kręgów żelbetowych Ø 100 cm o głębokości 1,50 m z pokrywą z otworami (np.: typu „BEGA”) od strony krawężnika „trójkątnego”:

 

szt.

 

1,0

20.

Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych Ø 500 mm z wpustami typu ulicznego 45 x 65 cm wraz z wykopami w gruncie kat. IV:

 

szt. = 4

 

 

 

szt.

 

 

4

21.

Podłączenie studni wlotowej z poz. 19. do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej kd 300 za pomocą przykanalika HDPD Ø 200 mm ;

m = 15,0

 

 

 

m

 

 

15,0

22.

Wykonanie przykanalików Ø 150 ze studzienek ściekowych (poz. 20) do istniejących  studni rewizyjnych ;

 

m = 7,0 + 3,0 + 11,0 + 4,0 = 25,0

 

 

 

m

 

 

25,0

 

 

 

VIII.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE:

 

 

 

 

23.

Oznakowanie pionowe ulicy Spokojnej w kierunku drogi wojewódzkiej nr 382. Ustawienie dodatkowego znaku kierującego pojazdy od posesji nr 12 i nr 14 łącznikiem do ul. Kamienieckiej (nr 382).

 

szt. 4

 

 

 

 

szt.

 

 

 

4

                          

 

 

Sporządził:                                                         

                                                                                           

                                                                                  mgr inż. Jan Bernard Michalski

         Ząbkowice Śl. –  sierpień  2012 r.