Ząbkowice Śl., dn.  21 września  2012 roku.

ZP.271.42.2012.BC.  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną  o wartości poniżej 5.000.000 euro pn.: „Wodociągowanie wsi Bobolice”.

            Gmina Ząbkowice Śląskie jako zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
ze zmianami) informuje, iż:

I.     za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo  Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich
ul. Melioracyjna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie

Uzasadnienie wyboru:        

Kryterium oceny ofert przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest kryterium najniższej ceny za cały przedmiot zamówienia. Z uwagi na powyższe oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy
ul. Melioracyjnej 3 /57-200/ Ząbkowice Śląskie,
jako oferta ważna (tj. złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz nie odrzucona przez zamawiającego), uznana została za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert.

 II.  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:

1.        Oferta nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN  ul. Rzeczna 2; 57-200 Ząbkowice Śląskie  

2.        Oferta nr 2 złożona przez:
 DK CONTRACTING S.C. Zofia Urban-Dudek, Przemysław Dudek
ul. Obrońców Westerplatte 10 L; 41-400 Mysłowice

3.        Oferta nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo  Wodno Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich
ul. Melioracyjna 3; 57-200 Ząbkowice Śląskie

4.        Oferta nr 4 złożona przez:
Zakład Usługowy „WODNEL” inż. Aniela Rabenda ul. Kolejowa 1B/5; 57-200 Ząbkowice Śląskie

5.        Oferta nr 5 złożona przez:
Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ROKAM” export-import Marian Rosiński Koźmice 14; 57-200 Ząbkowice Śląskie

Za oferty ważne (złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie odrzucone przez zamawiającego) uznano ofertę  nr 1, nr 2 i  nr 3.

 III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 L.p.

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium 100% cena ofertowa

1

1

66,58 pkt.

2

2

35,60 pkt.

3

3

100 pkt.

 

 

                                                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                             Piotr Miernik

                                                                                                                                             Zastępca Burmistrza