Ząbkowice Śląskie, 2012-08-09

ZP.271.31.2012.BC.

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający informuje, że  wpłynęły do Zamawiającego pytania  od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

 

1.      Zamawiający w załączonym kosztorysie ofertowym uwzględnił podatek VAT-22%. Od 1 stycznia 20122r. Obowiązuje podatek VAT w wysokości 23%. Proszę zatem o zmianę w kosztorysie ofertowym stawki podatku VAT na 23% zg. Z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,że nastąpił błąd pisarski. Do wyceny należy przyjąć w kosztorysie ofertowym podatek VAT w wysokości 23%.

 

  1. Proszę o zamieszczenie na str internetowej zamawiającego brakującej umowy, stanowiącej integralną część specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na str internetowej projekt umowy.