Ząbkowice Śląskie, 2012-04-27

ZP.271.8.2012.BC.

 

Wszyscy zainteresowani 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających”.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami), do Zamawiającego wpłynęły dnia 26 kwietnia 2012 roku zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

 

Zapytanie nr 1: Czy Zamawiający uzna spełniony  warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych jeżeli wykonawca przedstawi referencję dotyczącą „Przebudowy przyziemia budynku ratusza w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej” o wartości wykonanych robót równej 1.828.322,39 zł brutto, (termin realizacji od 24.05.2010 r. do 30.11.2010 r.)?

Renesansowy Ratusz w Radkowie pochodzi z 1545 r. i jest zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Prace budowlane w ramach ww.zadania były wykonywane przez doświadczoną
i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą Członków Spółdzielni Rzemieślniczej pod nadzorem konserwatora zabytków. Jak sama nazwa zadania wskazuje zakres robót obejmował prace dotyczące przywrócenia historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku, które są porównywalne pod względem trudności z pracami wchodzącymi w zakres robót będących przedmiotem zamówienia „Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających”.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie robót budowlanych w zakresie remontu, zabezpieczenia,  renowacji minimum jednego obiektu zamkowego lub pałacowego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru) wg załącznika nr 3

Minimalna wartość robót wykonanych  na obiekcie  - 1.000. 000 zł brutto.