Ząbkowice Śl., dn. 27 lutego 2012 roku.

 

ZP.271.3.2012.BC.  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości poniżej 5.000.000 euro pn.: Bieżące utrzymanie dróg publicznych- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz likwidacja przełomów na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2012”.

 

            Gmina Ząbkowice Śląskie jako zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
ze zmianami) informuje wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, iż:

 

I.     za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 7 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MARZENA” Sp. zo.o.
57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15C

Uzasadnienie wyboru:        

Jedynym kryterium oceny ofert przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest kryterium najniższej ceny. Z uwagi na powyższe oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ MARZENA” UL. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, jako oferta ważna (tj. złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz nie odrzucona przez zamawiającego) o najniższej cenie, uznana została za najkorzystniejszą.  

 

II.  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:

 1.    Oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z.o.o. 
49-300
Brzeg; ul. Oławska 26a 

 

2.    Oferta nr 2 złożona przez:

PRO-BUD System Sp. zo.o.
57-100 Strzelin  ul. Grunwaldzka 7b  

3.    Oferta nr 3 złożona przez:

Zakład Usługowo – Produkcyjny „ DROGOWNICTWO” Dariusz Lis
ul. Żeromskiego 16 b; 57-200 Ząbkowice Śl.

 

4.  Oferta nr 4 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE UTRZYMANIE I BUDOWA DRÓG, PROJEKTOWANIE JOANNA JAWORSKA 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Armii Krajowej 29/2

 

5.    Oferta nr 5 złożona przez:

EUROVIA  POLSKA  S.A. Bielany Wrocławskie , ul. Szwedzka 5;
55-040 Kobierzyce   

 

6.    Oferta nr 6 złożona przez:

ZPUH INSAND JÓZEF GRUSZECKI  57-250 złoty Stok ul. Spacerowa 8A

7. Oferta nr 7 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „MARZENA” Sp. zo.o.  57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15C

 

Za oferty ważne (złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie odrzucone przez zamawiającego) uznano oferty nr 1,3,4,5,6 i 7 spośród których ofertą o najniższej cenie jest oferta nr 7.

 

 

 III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 L.p.

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium 100% cena ofertowa

1

1

66,75

2

3

74,81

3

4

80,93

4

5

48,07

5

6

77,56

6

7

87,94

 

Z poważaniem

Burmistrz

(-) Marcin Orzeszek