INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

 

„Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich”

 

Nr umowy:                               43./IGP/2012  z dnia 14. 08. 2012 r.

 

Inwestor:                      Gmina  Ząbkowice Śląskie

ul. 1-go Maja 15.  ÷  58-200  Ząbkowice Śląskie

Zleceniodawca:            Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1-go Maja 15.  ÷  58-200  Ząbkowice Śląskie

 

Lokalizacja:                  Sadlno ÷  Miasto: Ząbkowice Śląskie

powiat  ząbkowicki  ÷ województwo dolnośląskie

 

Stadium:                      PROJEKT  BUDOWLANY

Branża:                        DROGOWA

 

Zespół projektowy:
Imię i nazwisko
Uprawnienia
Data
Podpis

Projektant:

mgr  inż.  Jan  Bernard Michalski

nr 8/75 -WZDP Poznań

A.U.F-1-4-152/78

Wałbrzych

  II-1975 r.

 

XII-1978 r.

 

Asystent:

mgr inż. Bernard Michalski

217/DOŚ/2005

92/DOŚ/2006

XII/05

VI-2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ząbkowice Śląskie   sierpień  2012 r.


ZAKRES ROBÓT

 

Zakres robót obejmuje wykonanie zadania pn: „Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śl.” na długości ok. 320  m.

 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

 

Przedsięwzięcie ma na celu przebudowę istniejącej ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śl.. Ulica przebiega wśród dość zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarskiej z wjazdami na ich teren. W związku z tym niezmiernie ważne jest zachowanie ciągłości istniejącego ruchu komunikacyjnego w trakcie realizacji robót.

 

1.   KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

 

1.1.            organizacja placu budowy ;

1.2.            oznakowanie robót wynikające z przebudowy ;

     roboty przygotowawcze (ścinka zawyżonych poboczy,

            wycinka krzaków wraz z porostami) ;

1.3.      wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniem (likwidacja wybojów) ;

1.4.      konstrukcja nowej podbudowy i nawierzchni jezdni ;

1.5.      odtworzenie istniejących rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie i

            wyprofilowanie dna ;

1.6.      roboty wykończeniowe i porządkowe (uformowanie i uzupełnienie poboczy).

 

2.   WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYSTĘPUJĄCYCH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

 

       2.1.     roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko przysypania ziemią lub  

                  upadku z wysokości:

·          roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 1,5 m,

·          roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego ;

·          roboty związane z sąsiedztwem istniejących  linii energetycznych n/n (zachowanie stosownej odległości) ;

2.2.   roboty budowlane stwarzające ryzyko pracowników:

·          roboty prowadzone przy rozbiórce mechanicznej istniejących obiektów inżynierskich

·          montaż elementów konstrukcyjnych drobnych obiektów drogowych,

 

3.   RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT

 

3.1.            zagospodarowanie placu budowy

3.2.            roboty ziemne

3.3.            roboty wykończeniowe

3.4.            roboty rozbiórkowe

3.5.            maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

 

4.   INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 

-                 szkolenie pracowników w zakresie bhp,

-                 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-                 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-                 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

5.   ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

 

 

-   zatrudniany na budowie sprzęt budowlany winien być sprawny technicznie, posiadać określone przepisami przeglądy okresowe, obsługiwany powinien być przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do jego kierowania i obsługi .

 

-   obsługujący sprzęt i maszyny pracownicy winni być przeszkoleni na stanowisku przed rozpoczęciem pracy.

 

-   Sprzęt i maszyny powinny być wyposażone w tablice informujące o zagrożeniu jakie mogą stworzyć w czasie pracy.

 

-   Każda maszyna budowlana i sprzęt wyposażone winny być w instrukcje obsługi oraz posiadać aktualne świadectwa okresowych przeglądów i badań technicznych.

 

-   Niebezpieczne miejsca należy oznakować w tablice informacyjne i ostrzegawcze, czytelne i ustawione bądź zamocowane w punktach widocznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie oraz osób postronnych.

 

-   Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni otrzymać fachowy instruktaż BHP, przeprowadzony przez kierownika budowy lub etatowego inspektora BHP.

 

 

Uszczegółowiony opis punktów 3-5:

 

6.   RODZAJE WYKONYWANYCH ROBÓT

 

6.1.            Zagospodarowanie placu budowy

 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)      ewentualne wygrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

b)      wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c)      doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy,

d)      odprowadzenia wód opadowych,

e)      urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)        zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g)      zapewnienia łączności telefonicznej,

h)      urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,

i)        urządzenia składowisk odpadów.

 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe poza  terenem budowy z uwagi na brak miejsca na ich parkowanie w pasie przebudowywanej drogi.

Nie wolno na nim składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

 

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a)      0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b)      5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

 

6.2.            Roboty ziemne

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

-        upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

-        zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

-        potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

-        roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

-        teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

-        grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

-        wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

-        głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

-        w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-        w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

 

6.3.            Roboty budowlano – montażowe

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

 

-     uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadający przedmiot, montowane zbrojenie lub zawalenia się konstrukcji usztywniających deskowania,

-     upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu konstrukcji lub wykonanych w niej otworów technologicznych, gdy wysokość górnej powierzchni konstrukcji do poziomu przyległego terenu jest większa niż 1,0 m).

 

O kolejności montaż i demontażu poszczególnych elementów decyduje kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Roboty ciesielskie i montażowe wykonuje zespół co najmniej 2 osobowy.

 

Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się.

 

Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia; chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; rzucanie elementów zbrojenia.

 

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się.

 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

 

6.4.            Roboty wykończeniowe

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

-        gogle lub przyłbice ochronne,

-        hełmy ochronne,

-        rękawice wzmocnione skórą,

-        obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

 

6.5.            Roboty rozbiórkowe

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:

 

-        upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokości,

-        przygniecenie lub uderzenie pracownika lub osoby postronnej przez burzony element konstrukcji, na skutek braku wydzielenia strefy niebezpiecznej.

 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

 

Przewracanie ścian (przyczółków) lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowania lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

 

6.6.            Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

 

-        pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-        potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-        porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

 

7.   INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

 

-     szkolenie wstępne,

-     szkolenie okresowe.

-      

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 

-     wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

-     obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

-     postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-     udzielania pierwszej pomocy.

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

 

8.   ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

 

-     przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

 

a)      niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1.      nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2.      niewłaściwe polecenia przełożonych,

3.      brak nadzoru,

4.      brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5.       tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6.      brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7.      dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b)    niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1.      niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2.      nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3.      brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

 

-     przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

 

 a)     niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1.      wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2.      niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3.      brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4.      brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5.      brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6.      niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

 

b)      niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

1.      zastosowanie materiałów zastępczych,

2.      niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

 

c)      wady materiałowe czynnika materialnego:

1.      ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

 

d)      niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

1.      nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2.      niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

3.      niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 

-     organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-     dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-     organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

-     dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

 

Na podstawie:

 

-     oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

-     wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

-     określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

-     wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-     wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

 

-     zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

-     zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

 

 

Podstawa prawna opracowania:

 

-     ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)

-     art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.)

-     ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź. zm.)

-     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

-     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

-     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź. zm.)

-     rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

-     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

-     rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

-     rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12. 02. 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U.77.7.30

 

 

 

 

                Opracował:

 

 

mgr inż. Jan Bernard Michalski