Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zabkowiceslaskie.pl


Ząbkowice Śląskie: Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich
Numer ogłoszenia: 185517 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania pn.: Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu gminnego polegającego na wykonaniu nawierzchni drogowych, terenów zielonych oraz małej architektury w obrębie miejscowości Ząbkowice Śląskie - Centrum ul. Ciasna ( plac nr 1, działka o nr ewidencyjnym 37/10). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) rozbiórkę nawierzchni i podbudowy istniejących nawierzchni, b) wycinkę drzew i krzewów, c) odhumusowanie terenu, d) budowę nowych nawierzchni komunikacyjnych zgodnie z projektem, e) wykonanie nasadzeń 3. Kontrakt na roboty budowlane wymieniony w pkt. 2 podlega realizacji według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 4. Zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy, który jako załącznik stanowi integralną część SIWZ. 5. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opisu) wynika z projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przedmiaru robót oraz rysunków załączonych do n/n SIWZ. Całość dokumentacji została podwieszona na stronie www.zabkowiceslaskie.pl 7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.27.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Forma wadium. 2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3.1 Wadium w formach innych niż pieniądz, musi być wystawione na: Gminę Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz , należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wadium w formie innej niż pieniądzu, niedopuszczalnym jest aby dokument wadialny zawierał jakiekolwiek zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności gwaranta. 3.2 Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem - na rachunek Zamawiającego: w BS Ząbkowice Śląskie nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 z dopiskiem: wadium Wykonawca Budowa parkingów w Ząbkowicach Śląskich. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium. Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczenie bankowe lub gwarancja bankowa - musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25.ust.1 lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ,z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p..

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. b) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy. c)Dowód wniesienia wadium. d) Parafowany projekt umowy wg wzoru - załącznik nr 7. e)Uproszczony kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego: a) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę, pod warunkiem ,że Wykonawca złoży oświadczenie, iż osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada udokumentowaną co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby. 2) Terminu wykonania przedmiotu umowy: a) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron Umowy, b) wystąpienia siły wyższej.Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się stron z umowy w jej obecnym brzmieniu, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. d) wystąpienia zamówień dodatkowych wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3) Zmiany stawki podatku VAT, na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. 4) Wystąpienia w nadzorowanych robotach budowlanych robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. 5) Wystąpienia zmiany zakresu rzeczowego polegającego na zwiększeniu lub zmniejszeniu przedmiotu zamówienia lub zmiany ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie