Ząbkowice Śl., dn. 02 kwietnia  2012 roku.

 

ZP.271.4.2012.BC.  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości poniżej 5.000.000 euro pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie ”

 

            Gmina Ząbkowice Śląskie jako zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, iż:

 

I.     za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5 złożona przez:

Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru:        

Jedynym kryterium oceny ofert przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest kryterium najniższej ceny. Z uwagi na powyższe oferta złożona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą z siedzibą przy ul. Cukrowniczej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, jako oferta ważna (tj. złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz nie odrzucona przez zamawiającego) o najniższej cenie, uznana została za najkorzystniejszą.  

 

II.  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:

 1.    Oferta nr 1 złożona przez:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 58-260 Bielawa ul. 3 Maja 31

 

2.    Oferta nr 2 złożona przez:

DOMAX Daniel Krawiec Strąkowa 16; 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

3.    Oferta nr 3 złożona przez:

Zakład Ślusarsko - Dekarski „DACHMET” Mieczysław Bar EKSPORT-IMPORT 49-200 Grodków ul. Otmuchowska 4B

  4.  Oferta nr 4 złożona przez:

       Firma ARKO Handlowo-Usługowa Arkadiusz Łuczak  Ul. Złotostocka 12
       57-230 Kamieniec Ząbkowicki

5.    Oferta nr 5 złożona przez:

Spółdzielnia Rzemieślnicza 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Cukrownicza 6

6.    Oferta nr 6 złożona przez:

Firma Usługowo-Handlowa IZOLIUSZ Usługi Ogólno-Budowlane Janusz Łukaszewski ul. Sportowa 6; 58-305 Wałbrzych

7. Oferta nr 7 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług „ROBKON” Robert Konieczny ul. Młynarska 21; 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

Za oferty ważne (złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie odrzucone przez zamawiającego) uznano oferty nr 2,5,6,7 spośród których ofertą o najniższej cenie jest oferta nr 5.

 III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 L.p.

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium 100% cena ofertowa

1

2

87,36

2

5

100

3

6

90,79

4

7

87,50

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                          (-) Marcin Orzeszek