Ząbkowice Śląskie: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
Numer ogłoszenia: 22920 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 2.1 Zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) wymianę pokrycia dachowego, c) wymianę obróbek blacharskich, d) konserwację i remont więźby dachowej, e) wykonanie ścianek działowych f) remoncie i konserwacji stropów drewnianych, g) wykonanie nowych podłóg i posadzek, h) roboty wykończeniowe pomieszczeń, i) wykonanie nowych tynków wewnętrznych, j) wymianie stolarki okiennej, k) wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, l) wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, m) wykonanie nowych instalacji: - ogrzewania budynku, - instalacji elektrycznej, - instalacji wod-kan wewnętrznej, - wentylacji istniejąca grawitacyjna, n) wykonanie ogrodzenia terenu, o) utwardzenie placu. 2.2 Opis obiektu: Budynek w zabudowie wolnostojącej częściowo podpiwniczony dwukondygnacyjny murowany z dachem drewnianym dwuspadowym kryty dachówką zakładkową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

1 Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. 2 Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy. 3 Parafowany projekt umowy wg wzoru . 4. Kosztorys ofertowy wraz z czynnikami cenotwórczymi ( R-g, Np, Zysk).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: 1) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego: a) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę, b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub z obowiązujących przepisów. 2) Zmiany podwykonawców. 3) Ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 4) Wystąpienia w nadzorowanych robotach budowlanych robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego z tym, iż art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego stosuje się odpowiednio. 5) Wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej. 6) Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron Umowy. 7) Wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 8) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji. 9) Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, c) klęsk żywiołowych, d) zmian dokumentacji projektowej, mających wpływ na prowadzenie robót zgodnie z Harmonogramem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. 1 maja 15 57-200 Ząbkowice Śl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. 1 maja 15 57-200 Ząbkowice Śl. BOI parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie