Ząbkowice Śląskie,2012-08-16

ZP.271.31.2012.BC.

 

                       

 

                                               Wszyscy zainteresowani

 

 

 

 

            Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku ( Dz.U. Z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwaną dalej Pzp, modyfikuje oraz uzupełnia treść SIWZ.

 

Modyfikacji ulega:

Rozdział V pkt.2 : Termin zakończenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie później ni z do dnia 30 października 2012 roku.

Otrzymując brzmienie:          
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie później ni z do dnia 15 października 2012 roku.

 

      Zamawiający zamieszcza na stronie obowiązujący formularz ofertowy oraz obowiązujący projekt umowy, które stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

 

      W związku z tym,iż zachodzą przesłanki o których mowa w art. 38 ust.6 ustawy Pzp, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z : 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 17 sierpnia 2012 r. do godz. 11:00.

na:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 20 sierpnia 2012 r. do godz. 13:00.

 

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:15.