Ząbkowice Śląskie, 2012-04-26

ZP.271.9.2012.BC.

Odpowiedzi na zapytania nr 1

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 roku,
Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami), do Zamawiającego wpłynęły dnia 25 kwietnia 2012 roku zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

 

Zapytanie nr 1: Czy załączony przedmiar jest obligatoryjny, tzn. czy kosztorys sporządzony i dołączony do oferty ma być wykonany w oparciu o załączony przedmiar robót podstawowych oraz przedmiar robót dodatkowych, czy wykonawca może zmienić pozycje przedmiarowe oraz ewentualnie ilości jednostkowe podane w pozycjach?

Odpowiedź: Załączony przedmiar jest obligatoryjny. Sporządzone kosztorysy mają być wykonane w oparciu o załączony przedmiar robót podstawowych oraz przedmiar robót dodatkowych. Wykonawca nie może zmieniać pozycji przedmiarowych ani ilości jednostkowych podanych w pozycjach.

Zapytanie nr 2: Czy zamawiający może przedstawić dokładniejsze przedmiary robót- chodzi o wyeliminowanie bądź zminimalizowane ilości pozycji bez podstaw wyceny KNR ( analiza indywidualna) na rzecz pozycji bardziej szczegółowych, tworzonych w oparciu o KNR-y ?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w zapytaniu nr 1.

Zapytanie nr 3: Pozycja nr 9 w przedmiarze podstawowym ma wartość równą „0”- czy nie powinna być ona różna od „0”, ile powinna wynosić?

Odpowiedź: Pozycja nr 9 przedmiarowo  ma wynosić „0”.

Zapytanie nr 4: Pozycja nr 109 w przedmiarze podstawowym traktuje m.in. o komorze ze stali nierdzewnej – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z tworzyw sztucznych (PP_ zamiennie za zbiornik ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: W pozycji nr 109 w przedmiarze ma dotyczyć komora ze stali nierdzewnej.
Nie dopuszcza się zmiany na zbiornik z tworzyw sztucznych.