Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zabkowiceslaskie.pl


Ząbkowice Śląskie: Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382
Numer ogłoszenia: 167077 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382. Działka nr 121, obręb nr 0008 Olbrachcice Wielkie. Chodnik objęty opracowaniem jest zlokalizowany wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 382 klasy G, od skrzyżowania z drogą powiatową do zjazdu na cmentarz o długości 162m, w miejscowości Olbrachcice Wielkie, Powiat Ząbkowicki. Pomiędzy chodnikiem a drogą wojewódzką znajduje się rów przydrożny. Ponadto przez chodnik i rów wykonane są dwa zjazdy indywidualne na pola i jeden publiczny na cmentarz. Na całym odcinku chodnik znajduje się w granicach administracyjnych DSDiK we Wrocławiu. Obecnie nawierzchnia chodnika i zjazdów jest utwardzona kruszywem łamanym. Rowy i przepusty betonowe fi 400 zostały w znacznym stopniu zamulone. Ponadto istniejące przepusty w większości nie maja ścianek czołowych co powoduje ich podmywanie. Droga wojewódzka jest jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w dwóch kierunkach o nawierzchni asfaltowej z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym. W opracowaniu przyjęto długość przebudowywanego chodnika od km 0,000 w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową do km 0,162 w miejscu przyczółka przepustu w pobliżu zjazdu na cmentarz. Szerokość chodnika 3,0m, obramowany krawężnikami betonowymi 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Zjazdy indywidualne wykonać o szerokości 4,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obramowaniem krawężnikami betonowymi, wyokrąglonymi łukami kołowymi o promieniu 3,0m. Natomiast zjazd na cmentarz wykonać jako zjazd publiczny o szerokości 5,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego z obramowaniem krawężnikami betonowymi, wyokrąglonymi łukami kołowymi o promieniu 5,0m. Istniejące przepusty należy przebudować na nowe z HDPE Æ400 i posadowić na fundamencie z mieszanki mineralnej 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie. Dno przepustów ustawić na rzędnych istniejących przepustów. W projekcie przewidziano wykonanie ścianek czołowych przepustów z kamienia łamanego granitowego o min. gr.20cm, na ławie betonowej 40x40cm z betonu C20/25 posadowionej 1,0m poniżej poziomu terenu. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i w Specyfikacji Technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 2. 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. b) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy. c) Dowód wniesienia wadium. d) Parafowany projekt umowy wg wzoru - załącznik nr 8 e) Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z czynnikami cenotwórczymi ( R-g, Kp, K-z, Zysk).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub atmosferycznych oraz działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy c) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów e) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy f) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie