Oznaczenie sprawy: ZP.271.25.2012.BC.

 

 

 

 

Zamawiający:

 

 

Gmina Ząbkowice Śląskie

z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15

tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45

www.zabkowiceslaskie.pl

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi o wartości poniżej
5 000 000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 795 ze zm.)

 

 

 

dla zamówienia pod nazwą.:

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”.

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ząbkowice Śląskie, lipiec 2012

 

I.  ZAMAWIAJĄCY – PROCEDURA

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Ząbkowice Śląskie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15

 

NIP: 887-16-35-243

REGON: 890718461

tel.: + 48 74 8 165-317

fax.: + 48 74 815 54 45

e-mail: beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl

www.zabkowiceslaskie.pl

 

 

2.   Oznaczenie Wykonawcy.

 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

3.   Tryb udzielania zamówienia.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 Euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U.. Nr 282 poz. 1649).

 

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.
Zakres robót obejmuje m.in..:

- rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki,    

- demontaż wyłazu kominowego, płotów przeciwśniegowych,

- odbicie łat,

- rozebranie rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

- usunięcie gruzu,

- przemurowanie gzymsów w miejscach uszkodzonych,

- przemurowanie istniejących kominów w części ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pod impregnację,

- impregnacja drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

- montaż obróbek blacharskich,

- montaż rynien dachowych,

 - montaż rur spustowych,

- wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby,

- nabicie łat,

- krycie dachówką karpiówką, wraz z montażem dachówek i kominków wentylacyjnych, gąsiorów, ławy kominiarskiej i płotków przeciwśnieżnych,

- montaż wyłazów kominiarskich,

- wymiana okienek dachowych,

- wymiana instalacyjnej instalacji odgromowej wraz z remontem iglic odgromowych.

 

2.  Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki  do niniejszej SIWZ.

 

3.  Kontrakt na roboty budowlane wymieniony w pkt. 2 podlega realizacji według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów Prawa budowlanego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

4. Zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy, który jako załącznik stanowi
       integralną część SIWZ.

5. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż   projektowane. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych  w przedmiarze i w specyfikacji technicznej, jest obowiązany wykazać,  że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego .

 

8.  Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

Główny przedmiot:  CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

 

45.26.12.10-9  Wykonywanie pokryć dachowych

 

III.      OFERTY CZĘŚCIOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

1. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

1.       Rozpoczęcie robót budowlanych: 7 dni od daty przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy wewnętrznym, przedmiarem robót oraz  Specyfikacją techniczną .

2.      Termin zakończenia przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2012 roku.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

1.   Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, której treść odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg załącznika  nr 1  załączonego do SIWZ oraz:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:


1) Posiadają  uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych:

Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego na minimum  jednym obiekcie wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru) wg załącznika nr 3

Minimalna wartość robót wykonanych  na obiekcie  - 200.000 zł brutto.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 

3)  Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

a) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wg załącznika nr 4 osoby,  na funkcje wymienione poniżej, które spełniają poniższe wymagania :

 

Lp.

Stanowisko

Minimalna liczba personelu

Wymagane doświadczenie zawodowe

1.

Kierownik  budowy

1

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane   do kierowania robotami  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wykonawca oświadczy, że osoba która będzie uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia tj. kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

 

1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania

robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż  200.000,00 zł;

 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.

 

2. Sposób potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

 

1)  Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

 

2)  Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia  z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 

 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności   przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Uwaga: sytuacja w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tym względzie pisemne zobowiązanie – oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1.

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
 z oryginałem przez wykonawcę.

 

Do oferty wypełnionej na Formularzu ofertowym należy załączyć:

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art.22 ust.1 ustawy Pzp:


a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. – wg załącznika nr 2

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru) wg  załącznika nr 3

 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami . wg załącznika nr 4

 

d) oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia tj. kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 4

 

e) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                   z przedmiotem zamówienia.

 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną:

 

a)       oświadczenie w/s braku podstaw do wykluczenia o treści wg załącznika nr 5

b)      aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy  wg załącznika nr 6

c)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,   odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

d)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 

e)      aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f)     aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

 

 

3. Pozostałe wymagane dokumenty:

 

a)      Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej.

b)      Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania  wykonawcy.

c)                                   Dowód wniesienia wadium.

4. Inne załączniki do oferty:

a)   Parafowany projekt umowy  wg wzoru – załącznik nr 8

b)  Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z czynnikami cenotwórczymi ( R-g, Kp, K-z, Zysk).

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);

1)zamiast wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 

2) zamiast wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 5 podpunkt 1) lit a i c oraz w pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty z pkt 5, podpunkt 1) lit b powinien być wystawione nie wcześniej niż  3  miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 podpunkcie 1) lit a, b i c oraz w pkt 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  podpunkt 3 stosuje się odpowiednio.

 

Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1) lit a, b i c oraz w podpunkcie 2)  są składane
w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przetłumaczonych na język polski.

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkami osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (spółka cywilna, konsorcjum):

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

 

Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania   w postępowaniu i zawarcia umowy.

Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

 

Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach  innych podmiotów lub zdolnościach finansowych na zasadach określonych w art. 26 ust 2b  ustawy Prawo zamówień publicznych kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (pełnomocnika)lub  te podmioty (pełnomocnika).

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

-          określenie celu gospodarczego,

-   określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia /Lider/,

-   oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,

-   zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

-   informację o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec Zamawiającego.

 

 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod  warunkiem zawieszającym.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

 

1.    Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 4. 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

2.   Forma wadium.

2.1  Wadium może być wniesione w następujących formach:

a)      pieniądzu;

b)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)      gwarancjach bankowych;

d)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275).

2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy:

a)      nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b)            określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c)             kwotę gwarancji/poręczenia,

d)     termin ważności gwarancji/poręczenia,

e)      zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:

         odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub

         nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

         zawarcie   umowy   stało   się   niemożliwe   z   przyczyn   leżących   po   stronie Wykonawcy;

         w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

f)       gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

g)      gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

3.   Miejsce i sposób wniesienia wadium.

3.1 Wadium w formach innych niż pieniądz, musi być wystawione na:  

 Gminę Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15.

 

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz , należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem do oferty.

W przypadku wadium w formie innej niż pieniądzu, niedopuszczalnym jest aby dokument wadialny zawierał jakiekolwiek zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności gwaranta.

 

3.2 Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem - na rachunek Zamawiającego:
w BS Ząbkowice Śląskie nr  04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 z dopiskiem: „wadium Wykonawca „Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1w Ząbkowicach Śl.”

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem" - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

 

4. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium.

Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczenie bankowe lub gwarancja bankowa – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25.ust.1 lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ,z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a)

b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

 

6. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p..

 

X. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

 

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem oraz drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanej treści pocztą).

2. Strona, która otrzymuje informacje faksem lub drogą elektroniczną zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na ten adres.

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści ją na stronie internetowej.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający przekazuje informacje do BZP.

 

 

XII.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.   Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 

Beata Czerwińska , tel. +48 74 81 65 317, w godz. od 7:00 do 15:00.

Jarosław Trześniak, Tel. +48 74 81 65 330 w godz. Od 7:00 do 15:00

 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania e-mailem lub faksem na adres
Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ .

fax.: + 48 74 815 54 45, e-mail: beata.czerwinska@zabkowiceslaskie.pl

 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiący załącznik do SIWZ. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy parafowany projekt umowy oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

2. Wymagania podstawowe:

2.1 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie,

2.2 oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

2.3 upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika  wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (odpis  z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres  i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.   

2.4 wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ a stanowiące załączniki do oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści  zgodnej z niniejszą SIWZ,

2.5 we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,

2.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy,

2.7 zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

3. Forma oferty:

 

3.1 Zamawiający ustala wzór Formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty.

3.2 ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym identyfikowalnym podpisem przez Wykonawcę.

3.3. ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

3.4 zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i posiadała spis treści a jej zapisane strony były  ponumerowane,

3.5  załączniki oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone wg spisu treści.

3.6 wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę -w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki.

3.7 formularz ofertowy,  oświadczenie  o  nie podleganiu wykluczenia z  postępowania  o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

3.8 Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

 

4. Informacje  stanowiące  tajemnicę   przedsiębiorstwa  w  rozumieniu   przepisów  ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503).

 

4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2003r. NR 153, POZ. 1503)".

4.2 W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

Składając ofertę Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.), art. 297 § 1.; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

XIV.   WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

 

1.   Zmiany w treści SIWZ.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca.

 

2.  Zebranie Wykonawców.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

 

XV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter, do dnia 23 lipca 2012 r. do godz. 10:00.

 

    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego.

 

Koperta / opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być opisane:

 

Gmina Ząbkowice Śląskie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15

 

Przetarg: Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

Nie otwierać przed 23 lipca 2012r. godz. 10:15.

 

Koperta / opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinna być opisana j.w. oraz zawierać:

 

Nazwę i adres  (firmy) Wykonawcy

 

 

XVI.  ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.

 

1.     Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania Ofert.

 

2.   Zmiana złożonej Oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia
kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem
„zmiana nr.... ".

 

3.   Wycofanie złożonej Oferty.

Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 

XVII .  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

 

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich,57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, pok. 16  

dnia 23 lipca 2012r. o godz. 10:15.

 

XVIII.  TRYB OTWARCIA OFERT

 

1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające Oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

-     nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;

-     informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu Oferty;

-     termin wykonania przedmiotu zamówienia;

-     okres gwarancji;

-     informacja odnośnie warunków płatności.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

 

XIX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt, nie powoduje utraty wadium.

4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

XX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

1.     Wynagrodzenie Wykonawcy musi zostać wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej;  

2.    Podstawą kalkulacji ma być przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i wyceny robót stanowiących przedmiot zamówienia ma obowiązek zapoznania się z w/w dokumentami stanowiącymi opis prac, które zobowiązany będzie wykonać w ramach złożonej oferty. W razie wątpliwości Wykonawca może i powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie.

3.    Roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia będą rozliczane
w kolejności:

a) wg cen ustalonych przez analogię do cen ofertowych,     
b) wg kosztorysu /kalkulacji uproszczonej/ opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) oraz niżej podanych czynników cenotwórczych określonych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.  Ceny materiałów, ceny pracy sprzętu wg cen stosowanych w  kosztorysie ofertowym  a w przypadku ich braku wg średnich cen stawek podanych w informacji “Sekocenbud” w miesiącu, w którym sporządzono kosztorys.

4.      Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym odbędzie się po wykonaniu i odebraniu całości robót bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

5.      Wynagrodzenie ostateczne za wykonane roboty nie może przewyższać
105 %wynagrodzenia określonego w umowie.

6.      W przypadku zawarcia umowy o zamówienia dodatkowe Wykonawca ustali swoje wynagrodzenie w oparciu pkt. 3.

7.      Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy.

8.      W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie   odrębnych   przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT. Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.           

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

-        zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

-    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.   Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa Cena".

-             Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena" - 100%.

-             Porównywaną ceną będzie cena brutto.

 

3.   Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena" (C).

 

3.1 W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min

Pi (C) =     Ci      • Max (C)

gdzie:

 

Pi(C)

ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";

C min

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna   ilość  punktów,  jakie  może  otrzymać  oferta  za   kryterium "Najniższa Cena".

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

 

XXII.  OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny,

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca Ofertę:

-       Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

-   jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

XXIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,   usługi  lub  roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

XXIV. TRYB OCENY OFERT.

1.      Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

 

1.1 W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

1.2 Zamawiający poprawia w ofercie:

-     oczywiste omyłki pisarskie,

-        oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji   rachunkowych dokonanych poprawek,

-    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

 niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

2.      Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

 

3.      Sprawdzanie wiarygodności Ofert.

3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie żart. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

 

XXV.   WYKLUCZENIE WYKONAWCY.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1, 1a i 2 u.p.z.p.

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

XXVI. ODRZUCENIE OFERTY

 

1. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 u.p.z.p.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o odrzuceniu Ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

XXVII.  WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

1. Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych Ofert zawierającym punktację przyznaną Ofertom. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 2,3 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

XXVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1.    Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

1.1 do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

1.2 umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,

1.3 umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

1.4 zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

1.5 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.6 w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej Oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

1.7 umowa jest nieważna:

-             jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

-             w   części   wykraczającej   poza   określenie   przedmiotu   zamówienia   zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę o współpracy przy realizacji zamówienia.

 

XXIX.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wysokości 10 % ceny (ceny całkowitej podanej w ofercie).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

-                   w pieniądzu,

-                   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

-                   gwarancjach bankowych,

-                   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   z   dnia   9   listopada   2000   r.    o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na:

-         wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

-         ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,

-         ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z
 obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:

-         nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

-                   określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),

-                   kwotę zobowiązania,

-                   termin ważności gwarancji,

-         zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie    Zamawiającego.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
       w BS Ząbkowice Śląskie nr  55 9533 0004 2001 0009 8645 0057.

8.    Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku    bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.

10.    Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)      Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)      Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

3)      Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

 

XXX.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

1.   Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art.   93 ust. 1 upzp. oraz 93 ust. 1a upzp.

2.   O   unieważnieniu   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   Zamawiający   zawiadomi równocześnie   wszystkich Wykonawców, którzy:

-                  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert,

-     złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

XXXI.  PODWYKONAWSTWO

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w oświadczeniu Wykonawcy znajdującym się w formularzu ofertowym.

2. W oświadczeniu o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom należy podać zakres prac przewidzianych do wykonania (bez podawania danych podwykonawców). Złożenie w/w oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy między Wykonawcą i podwykonawcą.

4.  Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

 

XXXII.    ZAWIERANIE  UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

1. Zamawiający ustala ogólny projekt umowy na realizację zamówienia  wg wzoru –załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art.94 ustawy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:

 

a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub atmosferycznych oraz  działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

b) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy

c)  wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów

e) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy

f) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

XXXIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom upoważnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-         wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

-         opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

-         wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-         odrzucenie oferty odwołującego.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 180 ust. 2 upzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7.  Odwołanie wnosi się:       

-                   w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego .wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

-                   5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

8.  Zgodnie z art. 181  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynno
ści.

Na czynności, o których mowa w zdaniu 2  nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2.

 

XXXIV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją  obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

1)     Wzór oferty wraz z formularzami dotyczącymi informacji o kwalifikacjach wykonawców
(załączniki 1 –7 )

2)     Projekt umowy

3)     Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

4)     Przedmiar

5)     Projekt budowlany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZE

Załącznik Nr 1

 

            pełna nazwa Wykonawcy

 

..............................................................                                                  .............................. dnia ..................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica......................................................

miasto…………………………………...

województwo  ………………………….

                                                                                                          / pieczęć  firmowa /

Nr NIP .................................................

Nr konta bankowego

.............................................................                                            

nr telefonu ...........................................

nr telefaksu  ..........................................       

adres e-mail: …………………………………..

                                                                                  Gmina Ząbkowice Śląskie

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

 

 

O F E R T A

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą.:

 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w projekcie umowy – zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym w wysokości łącznie z podatkiem VAT :„brutto”......................………….…zł 

(słownie „brutto”……………………………………………………………………) ,

     

2.      Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie :  do dnia 31 października 2012 r.

 

3.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i  uznajemy się zawiązanych określonymi w niej wymaganiami  i zasadami postępowania.

 

4.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przedmiotu zamówienia oraz
że w dniu ………………… przeprowadziliśmy wizję lokalną obiektu, na którym będą prowadzone roboty oraz  że cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.`

 

5.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

 

6.      Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi / siłami Podwykonawców (niepotrzebne      skreślić). Części zamówienia, które wykonywać będą Podwykonawcy .............................................

Pisemne zobowiązanie podmiotów j.w. do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia stanowi załącznik nr …. do oferty (oświadczenie Podwykonawcy).

7. Wadium przetargowe o wartości …………….. zł zostało wniesione w dniu…………………… w formie……………………………………………., dowód wniesienia wadium przedkładamy w załączeniu.

 

8.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy  został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku   wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym  przez  Zamawiającego.

 

9. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu: gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, to jest: na wykonane roboty ( materiały i   robociznę) - 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego,

 

10.  Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................

5........................................................

           

 

Oferta zawiera:  .......................... ponumerowanych stron.

 

..............................dnia ...................                                    __________________________

                                                                                                                podpis osoby /osób/ upoważnionej

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Załącznik Nr 2

 Pieczęć wykonawcy

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu.....................................................................................................................

..................................................................................................................  

[nazwa wykonawcy]

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn : Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),  a mianowicie:

1.        Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2.  Posiadam/y  niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia

 

3.   Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Miejscowość , data ..............................................                          

 

                                                                       Podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 


                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

                                                                     

WYKAZ   REALIZACJI  WYKONANYCH  PORÓWNYWALNYCH   
Z   PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA    Z   OKRESU   OSTATNICH   5  LAT

 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

........................................................................................................................................

 

Rodzaj i zakres
inwestycji

( z lokalizacją )

Nazwa
 Zamawiającego
( z adresem i telefonem)

Wartość robót

 w PLN

Data wykonania
( początek i koniec)

Referencje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość , data ..............................................

 

 

……………………………………………………

                                                                                                  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

WYKAZ  OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

ZA   REALIZACJĘ   ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy

.................................................................................................................................

 

Lp.

Funkcja

Wymagane doświadczenie zawodowe

Nazwisko

i

imię

Doświadczenie i kwalifikacje potwierdzające spełnianie wymagań

Podstawa dysponowania

1.

Kierownik  budowy

kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej.

 

 

 

 

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

Uwaga:

1)      W przypadku, gdy wykonawca wskazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

 

Miejscowość , data ..............................................

 

 

……………………………………………………

                                                                                         (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

………………………………………

           Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 

Przystępując do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego  dla zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1
w Ząbkowicach Śląskich
, oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia mojej / naszej firmy*
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

          

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

…………………………., dnia ………………….. 2012r.

 

 

                                     

 

                                                            ……………………………………………                                                                                                       (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

………………………………………

           Nazwa i adres Wykonawcy

………………………………………

NIP

………………………………………

REGON

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

(dla osób fizycznych)

 

            Przystępując jako osoba / osoby* fizyczna / fizyczne* do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego zadania: Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,

oświadczam / oświadczamy*, że prowadzę działalność ………………………………………….
                                                                                                                                              ( nazwa działalności gospodarczej)
zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr ……………………….. prowadzonej przez ………………………………………………………………………… i brak jest podstaw do wykluczenia mojej osoby nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż względem mojej  osoby /naszej firmy:

 

- nie została otwarta likwidacja

- nie ogłoszono upadłości. 

 

Po ogłoszeniu upadłości zawarłem / zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.*

          

 

 

*niepotrzebne skreślić

** każda osoba fizyczna składa oświadczenie z osobna

 

 

…………………………., dnia ………………….. 2012r.

 

 

                                     

 

                                                                  …………………………………………

                                                                                                       (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załącznik nr 7

 

 

 

 

Zamówienie p.n.:

 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

 

 

L.p.

Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer telefonu i faksu

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ……………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………

(nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………

………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

(wymienić zasoby)

 

..........................................,dn. .....................

   miejscowość                                           

 

   

                                                                                                             ………….............................................................................................

                                                                                                            podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)

                                                                                                      do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do

                                                                                                                      dyspozycji niezbędnych zasobów

 

 

 

                                                                                                      …………………………………………………………….

    (podpis i pieczątka Wykonawcy lub             

 jego upełnomocnionego przedstawiciela)

 

 

 

 

załącznik nr 8

 

 

 

 

UMOWA NR ZP.271. 25.2012.BC.

 

Zawarta w dniu ……………………………. W Ząbkowicach Śląskich  pomiędzy:

Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentują:

Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich

przy kontrasygnacie:

Bożeny Kurczyny - Skarbnika Gminy

a

……………………………… z siedzibą ………………………….. 

Reprezentowanym/ą  przez:

1…………………………………………..

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:      

                   

§ 1

Przedmiot umowy

1.     Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego wraz
z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

2.     Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

3.     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z   zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1.     Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

2.    Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2012 roku.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.     Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2.     Zapewnienie na swój koszt nadzoru   inwestorskiego;

3.     Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4.     Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

5.     Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.     Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)        Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

b)        Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

c)        Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

d)        Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

e)        Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,  jeżeli zajdzie taka konieczność. 

f)         Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

       b - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

       Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

g)        Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

h)        Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

i)          Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

j)          Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

k)        Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

l)          Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

m)      Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

n)        Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

o)        Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

p)        Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

q)        Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

r)         Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

1)   Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

2)   Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

s)         Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

t)         Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami    objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3.         Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4.         Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.         Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.         Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7.         Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

 

 

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.         Wstępne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1   zgodne ze złożoną ofertą w wysokości łącznie z podatkiem VAT            złotych Słownie : ………………………………………………..

2.         Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót dostarczonego przez Zamawiającego.

3.         Podstawą wyliczenia rzeczywistego wynagrodzenia będą ilości robót określone na podstawie rzeczywistych wykonanych obmiarów potwierdzonych przez Zamawiającego i cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy.. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

4.         Ostateczne (rzeczywiste) wynagrodzenie robót rozliczanych obmiarowo będzie ustalone zgodnie z postanowieniami ust. 3

5.         Maksymalna wartość zobowiązania nie może przekroczyć 105% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.  

6.         Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.

7.         Zapłata  nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia   Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

§ 6

Odbiory

1.         Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót  - odbiór końcowy.

2.         Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

3.         Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) .

4.         Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a)         Dziennik budowy,

b)        dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

c)         wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d)        Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

e)         dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

f)          pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.         Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6.         Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7.         Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8.         W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.         W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

1.         Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)     Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b)    Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)     Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2.         Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.         Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.         Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.         Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a)         Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

b)        Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

c)         Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2.         Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a)     Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

b)    Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

3.         Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.         W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

a)     Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b)    Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c)     w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d)    Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.         Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Umowy o podwykonawstwo

1.         Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.         Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

3.         Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.         Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.         Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.         Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.         W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.         Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.         Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.      Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11.      Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 10

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.         Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2.         Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na nawierzchnie syntetyczne, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych nie później niż w dniu podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

3.         W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.         Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5.         Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.         Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7.         Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.         Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 11

Zmiana umowy

1.         Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach  konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub atmosferycznych oraz  działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

b) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy

c)  wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów

e) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy

f) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.         Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.         W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

 

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

SIWZ, przedmiar, Specyfikacja techniczna oraz projekt budowlany - załącznik nr 2

 

 

ZAMAWIJACY                                                                                               WYKONAWCA