Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zabkowiceslaskie.pl


Ząbkowice Śląskie: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania polegającego na dociepleniu budynku przy Osiedlu XX- lecia 52
w Ząbkowicach Śląskich.


Numer ogłoszenia: 197043 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nieruchomości Ząbkowickie Powiernik sp. z o.o. , ul. Powstańców Warszawy 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 8151182, faks 74 8151765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania polegającego na dociepleniu budynku przy Osiedlu XX- lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do wymalowania na elewacji logo ZUS..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 1. 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy. Dowód wniesienia wadium. Parafowany projekt umowy wg wzoru - załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z czynnikami cenotwórczymi ( R-g, Kp, K-z, Zysk).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub atmosferycznych oraz działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy c) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów e) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy f) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK sp. z o.o. , ul. Powstańców Warszawy 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 12:00, miejsce: Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK sp. z o.o. , ul. Powstańców Warszawy 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie