Ząbkowice Śląskie, 2012-04-06

Odpowiedzi nr 1                                         

 

                                                                       Wszyscy wg rozdzielnika

            Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2010 roku, Nr 113,poz.759 ze zmianami) informuje,że do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Treść zapytań przekazujemy wraz z odpowiedziami poniżej:

 

Pytanie nr 1. W dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej brak schematu rozdzielnicy hermetycznej IP65-zasilanie iluminacji fontanny i pompy , która jest uwzględniona w przedmiarze ( roboty elektryczne) pod pozycją 135. Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji.

Odpowiedź nr 1  Schemat rozdzielnicy hermetycznej IP65 dobierze oferent  w zależności od  zaproponowanych do montażu urządzeń i ich mocy: pompy do fontanny oraz iluminacji fontanny.

 

Pytanie nr 2. Kto wykona rozbiórkę:

- nawierzchni z  mas mineralno-bitumicznych

- płytek chodnikowych

- obrzeży

- krawężników

Jeżeli wykonawca robót w parku to w jakich ilościach i do kogo należy utylizacja.

Odpowiedź nr 2  Rozbiórkę dokona Wykonawca przekazując płytki, obrzeża i krawężniki    Zamawiającemu, a masę bitumiczną należy zutylizować. Określenie ilości należy do    wykonawcy na podstawie wizji terenowej oraz załączonej dokumentacji.

 

Pytanie nr 3. Co należy zrobić ze zgromadzoną ziemią z poz. Nr 1 i 2 przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 3. Ziemia zostanie użyta na miejscu do przeprofilowania  terenu.

 

Pytanie nr 4. Czy inwestor wskaże miejsce do wywozu urobku z robót ziemnych (wg opisu jest do 5 km i do 1 km w pozostałych pozycjach)  podobnie jest z robotami rozbiórkowymi.

Odpowiedź nr 4. TAK

Pytanie nr 5. Czy inwestor posiada projekt wykonawczy ścian niecki  fontanny "w parku". Jeżeli nie to
w oparciu o jakie dokumenty należy wykonać  te prace.  W  STWiOR  brak jest wzmianki
o fontannie. W poz. Nr  73 przedmiaru robót jest: " Rozebranie istniejących elementów fontanny wraz z przeprowadzeniem robot renowacyjnych elementów kamiennych". 
Co należy przez to rozumieć . Wewnątrz fontanny znajduje się ok. 40 szt. kamienia (gruzu kamiennego)10/60 cm ,ściany niecki zostały uzupełnione brukiem drogowym 9/11 , 16/20.  Pozostała cześć ścian jest wykonana z betonu , który miejscami uległ korozji. O jakich elementach kamiennych jest mowa w przedmiarze poz. Nr 73.

Odpowiedź nr 5 Zamawiający posiada projekt wykonawczy. Zapisy poz. 73 dotyczą robót  renowacyjnych elementów fontanny wykonanej z piaskowca, tych które można  odzyskać aby odtworzyć zabytkowy kształt fontanny .Pozostałe elementy fontanny  Wykonawca dorobi wykonując fontannę zgodnie z rys.13K Projektu Budowlanego.

 

Pytanie nr 6. Czy inwestor posiada projekt wykonawczy ścian niecki  fontanny "w parku". Jeżeli nie to
w oparciu o jakie dokumenty należy wykonać  te prace.  W  STWiOR  brak jest wzmianki
o fontannie. W poz. Nr  73 przedmiaru robót jest: " Rozebranie istniejących elementów fontanny wraz z przeprowadzeniem robot renowacyjnych elementów kamiennych". 
Co należy przez to rozumieć . Wewnątrz fontanny znajduje się ok. 40 szt. kamienia (gruzu kamiennego)10/60 cm ,ściany niecki zostały uzupełnione brukiem drogowym 9/11 , 16/20.  Pozostała cześć ścian jest wykonana z betonu , który miejscami uległ korozji. O jakich elementach kamiennych jest mowa w przedmiarze poz. Nr 73.

 

Odpowiedź nr 6 Zamawiający posiada projekt wykonawczy. Zapisy poz. 73 dotyczą robót  renowacyjnych elementów fontanny wykonanej z piaskowca, tych które można  odzyskać aby odtworzyć zabytkowy kształt fontanny .Pozostałe elementy fontanny  Wykonawca dorobi wykonując fontannę zgodnie z rys.13K Projektu Budowlanego.

 

Pytanie nr 7 W poz. 83 przedmiaru robót "Płyty fundamentowe żelbetowe"  podana jest ilość  21.70m3. Czy podana ilość jest prawidłowa.?

Odpowiedź nr 8.  TAK

 

Pytanie nr 8.  Czy poz. Nr 87 w przedmiarze robót powtarza się w stosunku do poz. Nr 86.

Odpowiedź nr 8.  Poz. 87 została zdublowana, należy ją usunąć z przedmiaru.

 

Pytanie nr 9 Jaki słupek ( jeśli ozdobny to jaki )przewiduje projektant przy kracie typu ZANO 10.012

Odpowiedź nr 9. Zgodnie z Załącznikiem zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.

 

Pytanie nr 10 W materiałach przetargowych pojawiają się dwie wysokości "Ogrodzenie bezpieczne" placu zabaw   wys. 1,10m oraz 1,20m na słupkach stalowych. Jakie należy p[przyjąć , oraz jakie zabezpieczenie antykorozyjne i jaki kolor ogrodzenia jest przewidziany?

Odpowiedź nr 10. Wysokość ogrodzenia winna być 1,10m zgodnie z zapisem przedmiaru robót.

Tego typu słupki są zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta.   Kolor ogrodzenia – ciemna zieleń

 

Pytanie nr 11. Czy projekt przewiduje furtki "Ogrodzenie bezpieczne" placu zabaw (jeśli tak to ile i jakie).

Odpowiedź nr 11. Zgodnie z poz. 25 przedmiaru robót przewiduje się kompletne ogrodzenie placu    zabaw z furtką .

 

Pytanie nr 12. Jaką ilość obrzeży należy przyjąć w poz. Nr 9 – 4716,10 m czy jak wskazuje krotność = 0,3  1414,80m

Odpowiedź nr 12. Krotność nie dotyczy ilości obrzeży kamiennych. Należy przyjąć 4716,10 mb.

 

Pytanie nr 13. Jakie należy wybrać krawężniki i obrzeża w poz. Nr 8 i 9. W DT nie ma ich uszczegółowienia. W STWiOR są podane wszystkie rodzaje krawężników i obrzeży jakie  dopuszczono do stosowanie w budownictwie bez wskazania; typu ,rodzaju, klasy.

Odpowiedź nr 13. Należy przyjąć: krawężniki granitowe drogowe typ A 15/30, oraz obrzeża granitowe   cięte 6/25.

 

Pytanie nr 14. Cz projektant dopuszcza zastosowanie innej nawierzchni niż typu Nawierzchnie BERGOLIT gr. 6cm i PLAZADUR gr. 4cm spełniające warunki PN-EN 1176. Jaką wysokość upadku należy przyjąć.

Odpowiedź nr 14 Dopuszcza się stosowanie nawierzchni innej niż Plazadur i Bergolit spełniające           Warunki normy PN-EN 1176.

 

Pytanie nr 15. Czy projektowana nawierzchnia typu " Nawierzchnie BERGOLIT gr. 6cm i PLAZADUR gr. 4cm " będzie wykonana w strefie urządzeń zabawowych ?   Jeżeli tak to w oparciu o jakie kryteria.

Odpowiedź nr 15. Zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Pytanie nr 16.  W oparciu o jakie materiały przetargowe należy wykonać prace zawarte w poz. 29 i 38 przedmiaru robót ?

a)      "Dostawa i montaż kompletnego napisu informacyjnego na słupkach stalowych (PARK im. SYBIRAKOW)".

b)      drabinki wspinaczkowe - 1szt,

c)       beczka równoważnia -1szt,

d)      zjeżdżalnia z piaskownicą o wym 3,00x3,00m - 1szt

e)      huśtawka "koniki" 4-osobowa - 1 szt,

f)       bujaki (motor, samolot) - 5 szt,

g)      zestaw zabawowy linowy duży - 1szt,

Odpowiedź nr 16. W oparciu o zapisy poz. 29 i 38 przedmiaru robót oraz projektu zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 17.  Do kogo należy usunięcie istniejącego zakrzewienia skarpy fosy.

Odpowiedź nr 17. Zakrzaczenie w postaci samosiejek usunie Wykonawca

 

Pytanie nr 18. Jaki grunt znajduje się na dnie fosy.

Odpowiedź nr 18. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych zakres koniecznych do wykonania

prac zostanie określony i wyceniony w trakcie trwania robót.

 

Pytanie nr 19, .Jeśli na dnie fosy znajdować  się będzie znaczne miąższość gruntów organicznych, jakie prace są przewidywana.

Odpowiedź nr 19. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych zakres koniecznych do wykonania

prac zostanie określony i wyceniony w trakcie trwania robót.

 

Pytanie nr 20. W jaki sposób odbywać się będzie odwodnienie dna fosy (obecnie znajduje się zastoina wody). Wylot wód opadowych znajduje się znacznie powyżej dna fosy.

Odpowiedź nr 20, Sposób odwodnienia fosy w czasie trwania prac dobierze Wykonawca planując

 technologię wykonania robót.

 

Pytanie nr 21. Czy istnieje fizyczna możliwość odprowadzenia wód opadowych grawitacyjnie dna fosy do kanalizacji deszczowej.?

Odpowiedź nr 21. Nie istnieje.

 

Pytanie nr 22. W związku z zawartą informacją w PT dotyczącego zakresu robót :"Oczyszczenie oraz utwardzenie dna i skarp fosy oraz udrożnieniu i odpływu wody", a nie opisaną w PT i w STWiOR w jaki sposób należy je wykonać mam pytanie, czy zakres robót zawarty w przedmiarze (jedyna informacja o zakresie robót) dla  ilości 3 372m2 skarpy i dna fosy  w celu przygotowania pod brukowanie w wielkości : "pracę równiarki samojezdnej 74 kW  ilości : 8,4 m-g oraz pracę robotnika w ilości 9 r-g" jest wystarczająca.?

Odpowiedź nr 22. Wykonawca ma prawo zwiększyć nakłady robocizny jak i pracy sprzętu jeżeli uzna to   za konieczne.

 

Pytanie nr 23. W SIWZ podano gatunki krzewów jakie mają zostać posadzone w ramach prac:

- dereń biały (Cornus alba),

- forsycja pośrednia (Forsytha x intermedia),

- ligustr pospolity (Ligustrum vulgare),

- jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius),

- pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius),

- śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus) bez informacji o parametrach krzewów i ich ilości
 (w rozbiciu na poszczególne gatunki)

Odpowiedź nr 23

- dereń biały (Cornus alba),  'Aurea' C3 (3 litry), wysokość sadzonki 30 - 50 cm, 'Elegantissima' C3 40-60 cm, 'Sibirica' 2,5 litra, wysokość 40 - 60 cm, 

- pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius), 'Luteus' C2 (2l), 20 - 30 cm, 'Diable d'Or' , C2, 50-70 cm, 'Diabolo' C2, 30-50 cm, 'Red Baron' C2, 30 - 40 cm 

- jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius), 'Aureus' C3, 30 - 40 cm, C3, 30 - 60cm

- forsycja pośrednia (Forsytha x intermedia), 'Lynwood Gold' pojemnik C3 (3 litry) wysokość 70-100 cm ; albo odmiana 'Maluch' pojemnik 2,5l, wysokość 50-90 cm                

 - śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus). 'Magic Berry' C2, wysokość 30 - 50cm, gatunek botaniczny C2, 30 - 50 cm

- ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), najczęściej sprzedawany z odkrytym systemem korzeniowym, tzw z gruntu, w takim wypadku wysokość od 80 do 100 cm,  albo w pojemniku C2 o wysokości 50 - 60cm, w odmianach: 'Aureum' C2, wysokość 25 - 35 cm, 'Pyramidale' C2, 40-60 cm

 

Pytanie 24. Natomiast w "Przedmiarze robót" podano:

Lp.36 d.5 - rozścielenie ziemi urodzajnej .... w ilości 95m3

Lp.40 d.6 - rozścielenie ziemi urodzajnej .... w ilości 165m3

Czy to jest omyłkowy zapis czy należy te dwie pozycje zsumować dla zadania "rozścielenie ziemi urodzajnej ...."

Lp.37 d.5 - wykonanie trawników parkowych ...... w ilości 0,12ha

Lp.41 d.6 - wykonanie trawników parkowych ...... w ilości 1,78ha

Czy to jest omyłkowy zapis czy należy te dwie pozycje zsumować dla zadania "wykonanie trawników parkowych ......"

Odpowiedź nr 24. Ilości dostarczenia i rozścielenia ziemi urodzajnej są właściwe tzn. poz. 36 i 40

przedmiaru robót są prawidłowe i dotyczą różnych terenów zielonych, placu zabaw  i pozostałych.

Poz. 37 i 41 przedmiaru robót są prawidłowe

 

Pytanie nr 25. Następnie :

Lp.42 d.6 - sadzenie drzew i krzewów .....                                  w ilości 33szt

Lp.43 d.6 - sadzenie drzew i krzewów .....                                  w ilości 13szt

Lp.44 d.6 - sadzenie krzewów żywopłotowych .....          w ilości 4810szt

 

Jak te pozycje odnoszą się do poszczególnych gatunków, wymienionych w SIWZ i w projekcie (które gatunki krzewów i w jakich ilościach należy przyporządkować do poszczególnych pkt. Przedmiaru Robót) I jak poszczególne gatunki krzewów i w jakim zwarciu (ile sztuk w danej

grupie) mają być rozlokowane w terenie - na załączniku graficznym (mapa- Projekt zagospodarowania terenu) jedynie wskazano "proponowane nasadzenia drzew", bez odniesienia się do gatunków krzewów i ich ilości (szt.) w grupach.

Odpowiedź nr 25.

Dereń biały i pęchęrznica kalinolistna  - 13 szt;   poz. 43 przedmiaru      

Forsycja pośrednia i  jaśminowiec wonny – 33 szt; poz. 42 przedmiaru    

Snieguliczka biała i ligustr pospolity – 4810 szt;  poz. 44 przedmiaru          

 

Pytanie nr 26.Czy krawężniki kamienne przy ulicy Sienkiewicza od strony jezdni przewiduje się do wymiany/regulacji?

Odpowiedź nr 26. Krawężniki od strony ul. Sienkiewicza należy wymienić – dot. poz. 8 przedmiaru robót

 

Pytanie nr 27. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowani materiału z istniejących ścieżek bitumicznych czy należy zutylizować?

Odpowiedź nr 27. Materiał z istniejących ścieżek bitumicznym należy zutylizować.

 

Pytanie nr 28. Czy płyty chodnikowe należy rozebrać i przekazać Zamawiającemu czy zutylizować?

Odpowiedź nr 28. Płyty chodnikowe należy przekazać Zamawiającemu.

 

Pytanie nr 29. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obrzeży kamiennych 6×25 na obrzeża kamienne 6×20?

Odpowiedź nr 29. Nie, obrzeża kamienne 6 x 25 cm są dostępne na rynku.

 

Pytanie nr 30. Czy w obrębie ulicy Powstańców Warszawy przy budynku należy wykonać ścieżki spacerowe?

Odpowiedź nr 30. Zakres robót zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu.

 

Pytanie nr 31. W jaki sposób należy rozwiązać zaniżenie do wejścia budynku? Czy krawężniki kamienne mają być wymienione?

Odpowiedź nr 31. Zakres robót zgodnie z  projektem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 32  Czy brzegi potoku zatoka należy oczyścić i uzupełnić braki?

Odpowiedź nr 32. Nie, zakres ten nie jest przedmiotem zadania.

 

Pytanie nr 33. Istniejące ławeczki i kosze należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu czy zutylizować?

Odpowiedź nr 33. Przekazać Zamawiającemu.

 

Pytanie nr 34 Czy istniejące barierki do demontażu należy zutylizować czy przekazać Zamawiającemu Odpowiedź nr 34. Przekazać Zamawiającemu.

 

Pytanie nr 35. Czy istniejący plac zabaw przy murach obronnych ma być zdemontowany i przekazany Zamawiającemu czy przeniesiony w inne miejsce na terenie Inwestycji i zamontowany?

Odpowiedź nr 35. Zdemontowany i przekazany Zamawiającemu.

 

Pytanie nr 36. Czy nawierzchnia wokół czynnej fontanny ma być zutylizowana czy przekazana Zamawiającemu?

Odpowiedź nr 36. Rozebraną nawierzchnię wywieźć na składowiska odpadów.

 

Pytanie nr 37. W trakcie wizji Wykonawca stwierdził całkowita dewastację fontanny i w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykonanie fontanny z nowych elementów piaskowcowych na wzór istniejących czy z racji obiektu o charakterze zabytkowym ze strony Konserwatora a co za tym idzie w decyzji WKZ istnieje nakaz wykorzystania istniejących elementów?

Odpowiedź nr 37. W przypadku niemożności wykorzystania elementów istniejących dopuszcza się

 Wykonanie fontanny z elementów nowych.

 

Pytanie nr 38. Czy jest stworzony program konserwatorski obejmujący zakres prac renowacyjnych czy należy jedynie elementy oczyścić i uzupełnić ubytki i zahydrobizować?

Odpowiedź nr 38. Ponieważ teren robót objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków jest realizacja

zadania powinna odbywać się pod nadzorem uprawnionego archeologa – na dzień   dzisiejszy nie ma programu konserwatorskiego dot. realizacji robót.

 

Pytanie nr 39. Czy prace renowacyjne mają być przeprowadzone przez pracownię konserwatorską w celu przedstawienia Zamawiającemu certyfikatu czy mogą być wykonane przez Wykonawcę w przypadku posiadanego doświadczenia przy tego typu pracach?

Odpowiedź nr 39, Prace te mogą być wykonane przez doświadczonego Wykonawcę.

 

Pytanie nr 40. Czy ozdobny element fontanny w kształcie pucharu przedstawiony na szkicu zostanie dostarczony przez Zamawiającego czy leży to w zakresie Wykonawcy? Jeżeli przez Wykonawcę prosi się o przedstawienie dokumentacji , m.in. wymiarów, rodzaju materiału z jakiego jest wykonany.

Odpowiedź nr 40. Montaż element fontanny w kształcie pucharu leży po stronie Wykonawcy.

Wysokość – 1,25;  średnica zewnętrzna góry pucharu – 1,30; materiał –piaskowiec.

 

Pytanie nr 41. Czy pod pojęciem oczyszczenia fosy przewiduje się  wykarczowanie samosiewów czy jedynie posprzątanie z odpadów stałych?

Odpowiedź nr 41. Oczyszczenie zarówno odpadów stałych jak i samosiewów.

 

Pytanie nr 42. Czy dno fosy wyłożone jest kamieniami które należy uzupełnić, czy koryto jest ziemne i należy je całkowicie wyłożyć kamieniem?

Odpowiedź nr 42 Przedmiar robót przewiduje rozebranie istniejących okładzin kamiennych fosy  zarówno z dna jak i z brzegów a następnie po wyplantowaniu powierzchni ułożenia  całości zgodnie z projektem .

 

Pytanie nr 43. Czy pod pojęciem pozostałe powierzchnie skarp do umocnienia przewiduje się wyłożenie skarpy do umocnienia przewiduje się wyłożenie skarpy do umocnienia przewiduje się wyłożenie skarpy do wysokości ścieżek czy jedynie nawiązujące do istniejącego układu ( ok. 1 m wysokości) ?

Odpowiedź nr 43. Zgodnie z Rys 11K Projektu Budowlanego.

 

Pytanie nr 44. Czy na powierzchniach powyżej istniejącego umocnienia należy odtworzyć trawnik czy umocnić ( np. geokratą) i obsiać?

Odpowiedź nr 44. Nie dotyczy.

 

Pytanie nr 45. Czy „wyspa” zlokalizowana w fosie ma zostać usunięta czy odtworzona?

Odpowiedź nr 45. Wyspa pozostaje.

 

Pytanie nr 46. Czy przewiduje się oczyszczenie i naprawę ściany oporowej zlokalizowanej w południowej części fosy wzdłuż ulicy Ziębickiej?

Odpowiedź nr 46. Zgodnie z Rys 11K Projektu Budowlanego.

 

Pytanie nr 47. Jaką należy zastosować podbudowę pod umocnienie kamienne dna fosy?

Odpowiedź nr 47. Zgodnie z projektem.

 

Pytanie nr 48. Czy kamienie na zaprawie mają być spoinowane? Jeśli tak to zaprawą czy w inny sposób ?

Odpowiedź nr 48. Zgodnie z poz.15 przedmiaru robót.

Pytanie nr 49. Czy kamienie umocnienia należy sklinować podczas układania?

Odpowiedź nr 49. Technologia tego typu robót winna być znana doświadczonemu Wykonawcy.

 

Pytanie nr 50. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie pielęgnacji drzewostanu na terenie realizacji?

Odpowiedź nr 50. Nie.

 

Pytanie nr 51.Czy pozostałości pni należy sfrezować?

Odpowiedź nr 51. Nie.

 

Pytanie nr 52. W pozycji 9 przedmiaru poprzez wprowadzenie krotności 0,3 zaniżono normy robocizny i pracy sprzętu oraz zużycia materiałów. Czy Zamawiający dopuszcza skorzystanie z innej podstawy (KNR) bardziej odzwierciedlającej charakter prac?

Odpowiedź nr 52. Wykonawca może skorygować nakłady pozycji jeżeli uzna to za stosowne.

 

Pytanie nr 53. Czy Zamawiający przewiduje zamienny wzór układania kostki granitowej?

Odpowiedź nr 53. Nie.

 

Pytanie nr 54. Prosimy o określenie konkretnych ilości poszczególnych gatunków nasadzeń, a w szczególności sprecyzowanie jakie gatunki i odpowiadające im ilości zawierają się w pozycjach przedmiaru 42d.6, 43d.6 oraz 44d6.

Odpowiedź nr 54.  Patrz odpowiedź na pytanie nr 25

 

Pytanie nr 55. Prosimy o podanie parametrów wielkościowych roślin jakie mają posiadać w momencie sadzenia tj. wielkości pojemników i wysokości krzewów.

Odpowiedź nr 55.  Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.

 

Pytanie nr 56. W przedmiarze robót w dziale 12 „Roboty elektryczne” jako podstawę wyceny przyjęto katalogi m.in. KNNR N005, KNNR N001, N005, KSNR S005,S005. Czy oferta może zostać sporządzona na podstawie innych  analogicznych katalogów nr KNNR 1, KNNR 5, KSNR5?

Odpowiedź nr 56. NIE.

 

Pytanie nr 57. Prosimy o podanie gatunków roślin wraz z podaniem ich parametrami wielkościowymi w momencie sadzenia (np. wysokość , wielkość pojemnika), dokładnymi ilościami oraz numerami pozycji przedmiaru, których się tyczą.

Odpowiedź nr 57.  Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.  I 25.

 

Pytanie nr 58. Czy zamówienie obejmuje pielęgnację roślin? Jeżeli tak, czy obejmuje pielęgnację roślin i trawników wykonanych czy również istniejących? Przez jaki okres czasu?

Odpowiedź nr 58. Nie przewiduje się pielęgnacji roślin po dokonaniu odbioru końcowego robót.

 

Pytanie nr 59. Czy pielęgnacja roślin nie obejmuje kosztu wody do podlewania?

Odpowiedź nr 59. Koszt wody należy skalkulować w kosztach sadzenie roślin.

 

Pytanie nr 60. Z jakiego drewna Zamawiający przewiduje wykonanie altanki?

Odpowiedź nr 60. Z drewna twardego.

 

Pytanie nr 61. Prosimy o określenie typu impregnacji elementów drewnianych ( np. zabezpieczenie środkami pokrywczymi).

Odpowiedź nr 61. Impregnaty należy dobrać indywidualnie, lub zamówić gotowe impregnowane

 elementy altanki.

 

Pytanie nr 62.Jakie pokrycie dachu Zamawiający przewiduje zastosować na altanie ( np. gont bitumiczny, dach kryty drewnem, sztuczny łupek itp.)?

Odpowiedź nr 62. Gont bitumiczny.

 

Pytanie nr 63. Prosimy o określenie typu, parametrów i ilości urządzeń zabawowych jakie należy zamontować na placu zabaw.

Odpowiedź nr 63. Zgodnie z  zapisem poz. 29 i 38 przedmiaru robót  oraz projektu zagospodarowania

 terenu.

Pytanie nr 64. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw.

Odpowiedź nr 64. Grubości konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw zostały określone w poz. 34 i 35

 przedmiaru robót, a powierzchnie wrysowane w projekcie zagospodarowania terenu.   Dane te są wystarczające do zrealizowania tego zakresu robót

 

Pytanie nr 65. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek ogrodzenia „Bezpiecznego” placu zabaw wysokości 1,1 mb na słupkach stalowych.

Odpowiedz nr 65. Przykładowy rysunek ogrodzenia „bezpiecznego” zamieszczono na stronie Zamawiającego.

 

Pytanie nr 66. Dot. Poz. 8 przedmiaru robót: Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy wbudować krawężnik 15×30 cm na ławie betonowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje konstrukcyjne.

Odpowiedź nr 66. Krawężnik betonowy  należy wbudować zgodnie z opisem przedmiaru robót wzdłuż  ulicy Sienkiewicza w miejsce starego betonowego.

 

Pytanie nr 67. Prosimy o informacje czy materiał kamienny do wykonania  całego zadania należy przyjąć jako nowy, czy Zamawiający dysponuje materiałem kamiennym z rozbiórek (odzysku), który będzie można wykorzystać .

Odpowiedź nr 67. Należy stosować nowy materiał kamienny.

 

Pytanie nr 68. Dot. poz. 42,43,44 przedmiaru robót: Prosimy o podanie rodzajów, parametrów wraz z rozbiciem na ilości drzew i krzewów niezbędnych do wykonania zamówienia..

Odpowiedź nr 68. Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 i 25.

 

Pytanie nr 69. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o rozbiórkę, demontaż, wywóz i utylizację:
- istniejącej nawierzchni alejek w parku,
-istniejącego chodnika wzdłuż ul. H. Sienkiewicza,
- istniejących ławek parkowych,
-istniejących koszy na śmieci,
- istniejących kwietników- klomby betonowe,
-istniejących barierek ochronnych,
- pni drzew pozostałych po wycięciu drzew.

Odpowiedź nr 69. Należy to wycenić we własnym zakresie w czasie wizji terenowej.

 

Pytanie nr 70. Prosimy o wyjaśnienie czy na całym terenie objętym przebudową należy wykonać cięcia pielęgnacyjne, wycinkę starych suchych drzew i krzewów. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 70 . Nie przewiduje się wykonywania cięć pielęgnacyjnych.

 

Pytanie nr 71. Na terenie parku od strony ul. Ziębickiej znajduje się stalowy maszt elektryczny. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy go zagospodarować .

Odpowiedź nr 71. Masz nie jest tematem opracowania.

 

Pytanie nr 72. Prosimy o wyjaśnienie czy kamienną posadzkę wokół „fontanny do renowacji” należy przebudować. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie robót o roboty rozbiórkowe.

Odpowiedź nr 72. Roboty te są ujęte w zakresie działu – Ciągi komunikacyjne.

 

 

Pytanie nr 73. Czy linie NN oświetlenia należy zdemontować. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź  nr 73.

a) KNNR 9 0801-12          Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m  układanych w gruncie

                                           kat. III-IV m  249.40

b) KNNR 9 1001-07          Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg               szt.  8

 

Pytanie nr 74.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o  okładziny schodów przy fosie z płyt granitowych promieniowanych.

Odpowiedź nr 74. Analiza własna: Montaż na schodach betonowych okładzin z płyt promieniowanych  granitowych gr.3cm o wymiarach:   15x1,50 cm   - 15 szt; 32x150 cm - 15 szt.

 

Pytanie nr 75. W przedmiarze robót w dziale 1 Ciągi komunikacyjne w pozycji nr 9 podano krotność 0,3. Czym to jest spowodowane? Wartość pozycji przy przyjętej krotności zmniejsza się ponad 3 krotnie i jest nieadekwatna do kosztów ponoszonych podczas realizacji.

Odpowiedź nr 75 Patrz odpowiedź  na pytanie nr 12.

 

Pytanie nr 76. W przedmiarze robót w dziale 2 Fosa  nie uwzględniono okładzin schodów z płyt granitowych. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź nr 76. Patrz odpowiedź  na pytanie nr 74.

 

Pytanie nr 77. W przedmiarze robót w dziale Plac zabaw w pozycji 38 „Zakup , dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych: drabinki wspinaczkowej 1 szt., beczka równoważna 1 szt. Zjeżdżalnia z piaskownicą w wym. 3,00x3,00 m 1 szt., huśtawka „koniki 4 osobowa 1 szt., bujaki (motor i samolot) 5 szt. Zestaw zabawowy linowy duży 1 szt., podano przedmiar 10 szt. Prosimy o skorygowanie jednostki i ilości na 1 kom. Ponieważ ceny poszczególnych urządzeń zabawowych różnią się między sobą w niektórych przypadkach znacznie.

Odpowiedź nr 77.  W pozycji 38 „Zakup , dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych” jednostkę obmiaru należy zmienić z   „sztuki.” . na   „komplet” a ilość należy zmienić z „10” na „1”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (-) Marcin Orzeszek