OPIS TECHNICZNY

   1.  Podstawa  opracowania:

 

Niniejszy Projekt Budowlany na wykonanie zadania pn: „Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich” opracowano w oparciu o Umowę nr 43./IGP/2012 z dnia 14. 08. 2012 roku z Gminą Ząbkowice Śląskie ; z/s w Ząbkowicach Śl. ul. 1-go Maja 15 ; 57-200 Ząbkowice Śl.

 

2.   Przedmiot opracowania:

   

Stanowi odcinek istniejącej ulicy Spokojnej wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 382 będącej ul. Kamieniecką w Ząbkowicach Śl. o długości ok. 320 m. Objęte niniejszym projektem budowlanym odcinki drogi przebiegają pomiędzy zwartą jednostronną zabudową obiektów mieszkalno-gospodarczych. Istniejący łącznik pomiędzy ul. Spokojną a ul. Kamieniecką o długości 82 m włączono do projektowanej przebudowy z uwagi na potrzebę usprawnienia obecnej organizacji ruchu drogowego oraz odciążenia początkowego fragmentu ulicy Spokojnej (długości ok. 120 m), na którym zwarta zabudowa z licznymi wjazdami do budynków wymaga przełożenia ruchu z dalszego odcinka poprzez przedmiotowy łącznik. Dotyczy to zwłaszcza dwóch zakładów gospodarczych położonych w tym rejonie ulicy (nr 14 i nr 104).

 

3. Zakres opracowania:

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestora – zaprojektowano zarówno geometrię jak i konstrukcję przebudowywanej ulicy - w zakresie posiadanego przezeń tytułu prawnego do władania gruntami, zachowującego nienaruszalność terenów obcych, co oznacza przeprowadzenie przebudowy drogi w pasie jej granic.

 

Przedmiotowy projekt obejmuje:

-         inwentaryzację stanu istniejącego określoną w oparciu o mapę do celów projektowych, plan sytuacyjny,

-         projekt zagospodarowania terenu przebudowy planowanego odcinka ulicy Spokojnej,

-         przekroje normalne konstrukcji drogi,

-         sposób odwodnienia nawierzchni drogowej i terenu przyległych gospodarstw,

-         przedmiar robót,

-         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 

4. Opis stanu istniejącego:

 

Przedmiotowy odcinek ul. Spokojnej przebiega w terenie płaskim, o nieznacznym pochyleniu podłużnym. Do jezdni o konstrukcji nieulepszonej opartej na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego przez wiele lat uzupełnianego systemem gospodarczym, w głównej mierze prowadzonym przez mieszkańców, bezpośrednio przylegają posesje mieszkalno-gospodarcze o zwartej zabudowie. Istniejąca szerokość drogowa ul. Spokojnej wynosi średnio ok. 4,00 m, zaś dyspozycyjny pas drogowy jest średnio o 1,50 m szerszy. Z uwagi na płaski przebieg ulicy bardzo często posesje przylegające doń są zalewane podczas opadów atmosferycznych. Przeciwległa strona ulicy na tym odcinku nie jest zabudowana a przylegający pas pobocza zalegają krzaki oraz liczne porosty roślinne. Podobnie przedstawia się sprawa łącznika pomiędzy ul. Spokojną i ul. Kamieniecka. Znajduje się przy nim jedynie zakład gospodarczy zlokalizowany na posesji nr 104. Po obu stronach zalegają krzaki i porosty. Wzdłuż łącznika przebiega kanalizacja deszczowa Ø 300 mm, która ułatwia jego odwodnienie i pozwala przejąć wody opadowe z początkowego fragmentu ul. Spokojnej.

Na końcowym odcinku przebudowy (pomiędzy posesjami nr 12 i nr 14) przebiega przydrożny rów lewostronny umożliwiający przejęcie wód opadowych z tego fragmentu ulicy, bez potrzeby wykorzystania w tym celu dalszego przebiegu wspomnianej wyżej kanalizacji deszczowej, kierującej się w stronę końca projektowanej przebudowy ulicy Spokojnej.      

 

Nieulepszona, bo gruntowa nawierzchnia ulicy o podłożu z różnego rodzaju kruszywa oraz odpadów kamiennych, posiada liczne wyboje wypełnione wodą opadową zalegającą szczególnie w okresach wiosenno-jesiennych oraz także zimowych. Zawyżone pobocze od strony niezabudowanej uniemożliwia dodatkowo podłużny jej spływ, co powoduje wspomniane wyżej zalewanie posesji. Wymieniony rów jest zarośnięty i zapełniony, w wyniku czego nie spełnia obecnie swojego przeznaczenia.

 

Z ulicy prowadzą liczne wjazdy do istniejących zabudowań. Wobec braku właściwego ich ukształtowania podłużnego - wody opadowe spływają bezpośrednio na teren przyległych posesji.

 

5. Stan projektowy:

 

Z uwagi na ograniczoną szerokość dysponowanego przez inwestora pasa drogowego – przebudowywany korpus przedmiotowej ulicy Spokojnej pozwala na wykonanie ulepszonej nawierzchni jezdni o szerokości 3,00 m. Ewentualne jej poszerzenie do szerokości 3,50 m wymaga już wykonania podbudowy na poszerzeniach, które znacznie podrożą koszt zadania, a nie wniosą wyraźnej poprawy w geometrii ulicy. Podobnie przedstawia się sprawa szerokości jezdni na łączniku, na którym z w/w względów zaprojektowano szerokość 2,75 m.

Dzięki projektowanym wjazdom na tereny posesji o nawierzchni bitumicznej będzie możliwe wymijanie się pojazdów (głównie osobowych) na przyjętych wyżej szerokościach jezdni.

W projekcie zagospodarowania terenu niniejszego opracowania przedstawiono geometrię projektowanej nawierzchni bitumicznej ulicy Spokojnej.

 

5.1.  Konstrukcja nośna projektowanego odcinka przebudowy ulicy:

 

Wyrównanie istniejących wybojów i nierówności w jezdni przewiduje się wykonać w formie ich wypełnienia wraz z odpowiednim zagęszczeniem, przy zastosowaniu tłucznia lub kruszywa o podobnym uziarnieniu (20/63 mm) o średniej grubości warstwy wynoszącej 10 centymetrów, z zamknięciem powierzchniowym tej warstwy kruszywem spełniającym ciągłość obszaru „dobrego uziarnienia” projektowanej warstwy (w przeszłości stosowany w tym celu był kliniec łamany 5/25 mm w formie kruszywa kamiennego lub jako „klińce otaczane bitumem”).

Powierzchnię powyższego wyrównania przyjęto w ilości ok. 15 % istniejącej nawierzchni gruntowej objętej przebudową. Wykonanie tego elementu robót należy rozpocząć jednak po ścięciu zawyżonych poboczy i odprowadzenia wód opadowych z zastojów (wybojów).

 

Na tak wyrównanej istniejącej konstrukcji drogi projektuje się jej wzmocnienie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm także grubością warstwy 10 cm. Należy pamiętać, że szerokość w/w warstwy wzmacniającej konstrukcji drogi powinna być o 10 cm większa od szerokości projektowanej jezdni.

Na tak przygotowanej podbudowie projektuje się dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na warstwę wiążącą przewidziano frakcję 0/16 mm ; zaś na warstwę ścieralną 0/12 mm. Grubość obu warstw,  po uprzednim skropieniu podłoża emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2, zaprojektowano po 4 cm.

Konstrukcję podbudowy na wjazdach do poszczególnych posesji przyjęto jak wyżej.

Przekroje normalne przedstawiają na rysunku zastosowany w projekcie typ konstrukcji drogowej.

 

5.2.  Nawierzchnia:

 

Jak już wspomniano – na całej długości przedmiotowej drogi przewiduje się dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego (BA) o wymienionych wyżej frakcjach kruszywa. Szerokość warstwy wiążącej należy wykonać o 5 cm szerszą od projektowanej szerokości warstwy ścieralnej, w celu uniknięcia „obrywania się” krawędzi jezdni. Profil podłużny jezdni należy zachować w stanie istniejącym. Ewentualne wyrównanie istniejących nierówności podłużne wykonawca powinien wyeliminować podczas układania warstwy wzmacniającej z kłsm 0/63,0 mm.

 

5.3. Odwodnienie:

 

W celu odwodnienia jezdni przebudowywanej drogi – projektuje się jednostronne spadki poprzeczne właściwe dla istniejącego przebiegu ulicy, określone w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Umożliwia to, zarówno niewielka szerokość jezdni jak i projektowany przy lewostronnej krawędzi jezdni na początkowym odcinku przebudowy ulicy – betonowy krawężnik „trójkątny” na ławie betonowej B-15. Jego kształt i wymiary wraz z fundamentem przedstawiono w legendzie PZT. Krawężnik ten powinien bezpośrednio przylegać do nawierzchni bitumicznej. Na łączniku – na końcowym jego fragmencie (naprzeciwko zabudowań nr 104) – należy również wykonać odcinek tego typu krawężnika o długości 30 m.

Krawężnik „trójkątny” ułożony przy lewostronnej krawędzi jezdni ul. Spokojnej należy zakończyć studnią wlotową typu „BEGA” (z pokrywą z otworami) podłączoną za pomocą PCV Ø 200 mm długości 15,0 m z istniejącą studnią kontrolną kd -300 zlokalizowaną na wysokości wjazdu na teren posesji nr 12. Przed tym wjazdem dodatkowo przewidziano trzy nowe wpusty uliczne włączane do w/w istniejącej studni kontrolnej. Jeden z nich ma za zadanie przejąć dolną część wód opadowych z łącznika, zaś dwa pozostałe stanowić dodatkowe zabezpieczenie tej posesji w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów deszczu.

Planowana ścinka poboczy ma za zadanie usprawnić grawitacyjny spływ wód opadowych do istniejących rowów, wymagających jednak wyprofilowania dna, oczyszczenia oraz ich udrożnienia.

Przy wjeździe na teren zakładu gospodarczego zlokalizowanego na posesji nr 14 projektuje się odcinek ścieku z zastosowaniem płytkich korytek betonowych o długości 18 m, wprowadzającego wody opadowe do istniejącego rowu przydrożnego.  

W trakcie odtwarzania tego rowu zajdzie konieczność wycinki porostów i nie usuwanych od pewnego czasu krzaków, których powierzchnię do usunięcia określono na ok. 0,5 ara.

 

5.4.   Pobocza:

 

Po wykonaniu nawierzchni i odtworzeniu istniejącego rowu projektuje się uzupełnienie pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości po 50 cm kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm o średniej grubości warstwy 10 cm. Na szersze uzupełnienia pobocza nie pozwalają ograniczenia inwestora z tytułu dysponowanego prawa własności w pasie drogowym, zaś na częściowe ich uformowanie można wykorzystać grunty pochodzące z korytowania pod poszerzenia istniejącej konstrukcji pod wjazdami.

 

5.5.  Wjazdy i zjazdy :

 

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem i odpowiednią geometrią objęto wszystkie niezbędne zjazdy i wjazdy do istniejących zabudowań, a także do nowo powstających.

Przyjęto właściwą ich szerokość i długość mierzoną od krawędzi jezdni, w zależności od wielkości i sposobu położenia posesji w stosunku do przedmiotowej ulicy.

Włączenie zjazdu (wjazdu)  do krawędzi jezdni przewidziano w formie poszerzenia symetrycznego w skosie 1:1, z wyjątkiem ostatniego tj; do zakładu gospodarczego zlokalizowanego na posesji  nr 14, który ma kształt niesymetryczny wynikający z jego usytuowania w stosunku do geometrii ulicy.

 

6.   Urządzenia obce:

 

Założony sposób realizacji przebudowy ulicy nie wymaga konieczności przebudowy istniejących urządzeń obcych.  

 

7.  Uwagi końcowe:

 

Niniejszy projekt zawiera informację BIOZ o zagrożeniach wynikających z realizacji przedmiotowego zadania.

Realizowane roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

 

 

Ząbkowice Śląskie -  sierpień 2012 r.                              O P R A C O W A Ł :