Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Podatki i opłaty

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w 2008 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2008 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2008 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w 2008 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 19-01-2009

Uchwała Nr XVI/75/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku - 28-11-2008

Uchwała Nr XVI/76/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2009 - 28-11-2008

Uchwała Nr XVI/78/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 28-11-2008

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r. - 29.05.2008

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2007 r. w kwocie przewyższajacej 500,00 zł - 29.05.2008

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w 2007r. w kwocie przewyższajacej 500,00 zł - 29.05.2008

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w 2007 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł - 29.05.2008

Uchwała Nr XIII/78/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała Nr XIII/79/2007 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia wysokości tej opłaty, określenie zasad jej poboru i terminu płatności oraz zezwolnień od tej opłaty na rok 2008

Uchwała Nr XIII/80/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

Deklaracja na podatek od środków transportowych /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych./

Uchwała Nr XIII/81/2007 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załacznikami

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w 2006 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł - 31.05.2007

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w 2006 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł - 31.05.2007

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2006 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł - 31.05.2007

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w 2006 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł - 31.05.2007

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ w 2006 r. - 23.04.2007

U C H W A Ł A Nr II / 5 /2006 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2005 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Wykaz osób prawnych i fizycznych, ktorym z uwagi na ważny interes publiczny lub ważny interes strony umorzono zaległości podatkowe

Uchwała nr XI/69/2005


Uchwała nr XI/67/2005

UCHWAŁA Nr IX/52/2003
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 listopada 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) u c h w a l a się co następuje:
§ 1
W § 1 uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku wprowadza się następujące zmiany:
- dotychczasowy pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5. od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym również zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za wyjątkiem garaży 3,20 zł",
- dotychczasowy pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,15 zł",
- po punkcie 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
"10 . od gruntów pozostałych będących w posiadaniu emerytów i rencistów na ich wniosek od 1 m2 powierzchni 0,10 zł". § 2
W § 2 uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku po pkt 2 dodaje się pkt 2 a w brzmieniu:
" 2 a. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty o powierzchni 5.7630 ha będące własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkowicach Śląskich, na których posadowiona jest oczyszczalnia ścieków".
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskie
(-) Andrzej Dominik


UCHWAŁA Nr XI/51/2003
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich
z dnia 28 Listopada 2003r.


U C H W A Ł A Nr III /10 /2002
RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 6 grudnia 2002 roku
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.5,ust.1, art.6 ust.13 i art.7,ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zmianami u c h w a l a się co następuje:

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,39 zł.
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,19 zł.
3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,75 zł.
4. od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3.46 zł.
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części , za wyjątkiem garaży 3,20 zł.
6. od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży 4.40 zł.
7. od budowli 2 % ich wartości
8. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,45 zł.
9. od gruntów pozostałych - od 1 m2 0,15 zł
w tym będących w posiadaniu emerytów i rencistów na ich wniosek 0,10 zł.
§ 2
1. Poza przypadkami określonymi w art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się z podatku nieruchomości zajęte na przedszkola, świetlice wiejskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki będące w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych a stanowiące własność gminy, za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobom, które przekazały gospodarstwa rolne Państwu w zamian za rentę lub emeryturę.

§ 3
Określa się wzór formularza " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości " stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
Określa się wzór formularza " Deklaracja na podatek od nieruchomości " stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 6
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie Nr XI/91/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

§ 7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i na zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskie
(-) Andrzej Dominik

U C H W A Ł A Nr III /11/2002
RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 6 grudnia 2002 roku


w sprawie: ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku.
Na podstawie art.14 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zmianami ) u c h w a l a się co następuje:

§ 1
1. Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 40 zł. za rok kalendarzowy od każdego posiadanego psa.
2. Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu następującym po miesiącu, w którym podatnik wszedł w posiadanie psa. W tym przypadku podatek nalicza się proporcjonalnie od daty powstania obowiązku podatkowego.

§ 2
1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, za który uiszcza się podatek lub w ciągu jednego miesiąca od wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na jego rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Inkasentami podatku na terenie wsi są sołtysi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 8 % zainkasowanych kwot.

§ 3
1. Posiadacze psów będący inwalidami, emerytami lub rencistami, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe opłacają podatek od jednego psa na gospodarstwo domowe w wysokości 50 % stawki określonej w § 1 uchwały.
2. Przepis punktu 1 nie dotyczy osób kalekich ( niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych), dla których posiadane psy są pomocne oraz osób w wieku powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe. Osoby te są zwolnione z podatku od posiadania psów na mocy art.13 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 5
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie Nr XI/93/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku.
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskie
(-) Andrzej Dominik

UCHWAŁA NR IX/ 76 / 2001
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚL.
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie: podatku od środków transportowych

 


   Logowanie