Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

 

Danuta Małozięć

 

 

Kierownik

 

74 8151385

 

Teresa Marzecka

 

 

Zastępca Kierownika

 

74 8151385

 

Marta Janke

 

 

Podinspektor ds. rejestracji stanu cywilnego

 

74 8151385

 

Do Urzędu Stanu Cywilnego należą zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

 

1.   Związane z  zawarciem małżeństwa:

a) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

b) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

d) przyjmowanie w uroczystej formie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

e) sporządzanie aktów małżeństw w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kompletowanie akt zbiorowych,

f) dokonywanie w aktach małżeństw wzmianek dodatkowych i przypisków,

g) wydawanie odpisów i zaświadczeń- odręcznie lub w drodze korespondencyjnej,

h) sporządzanie skorowidzów małżeństw,

i) sporządzanie aktów małżeństw w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce za granicą, lecz akt nie został sporządzony,

j) wpisywanie do ksiąg aktów sporządzonych za granicą (transkrypcja), jeżeli interesant dołącza komplet dokumentów.

 

 

 

2.   Związane z rejestracją urodzeń i zgonów:

a) sporządzanie aktów w oparciu o dokonane zgłoszenia , decyzje administracyjne, orzeczenia sądów i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, prowadzenie akt zbiorowych,

b) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego- odręcznie lub w drodze korespondencyjnej,

c) prowadzenie skorowidzów urodzeń i zgonów,

d) sporządzanie aktów urodzeń w i zgonów w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce za granicą, lecz akt nie został sporządzony,

e) wpisywanie do ksiąg aktów sporządzonych za granicą (transkrypcja), jeżeli interesant dołącza komplet dokumentów.

 

3.  Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego dotyczących:

a) prostowania oczywistych błędów pisarskich,

b) uzupełniania treści aktów stanu cywilnego

c) skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

 

4.   Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka i zgonu z innego okręgu działania urzędu stanu cywilnego – w USC miejsca zamieszkania rodziców, w odniesieniu do aktów urodzeń oraz ostatniego stałego miejsca zamieszkania zmarłego, w odniesieniu do zgonów,

b) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,

c) przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego o nazwisku dziecka,

d) przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia daty i miejsca urodzenia dziecka oraz przyczyn nie sporządzenia aktu, jeżeli zgłoszenie urodzenia dziecka nastąpiło po upływie ustawowego terminu,

e) przyjmowanie zgłoszenia o dokonanie w akcie urodzenia w rubryce „ojciec”  przypisku dotyczącego imienia i nazwiska ojca w przypadku braku tych danych,

f) przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska, które nosiły przed zawarciem małżeństwa.

 

5.   Załatwianie spraw konsularnych.

 

6. Załatwianie korespondencji krajowej oraz prowadzenie i terminowe wysyłanie kart statystycznych urodzeń, małżeństw i zgonów.

 

7.  Współpraca z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy urzędu, a w szczególności:

a) zawiadamianie ewidencji ludności o zawartych małżeństwach i sporządzonych aktach urodzeń dzieci i aktach zgonów,

b) zawiadamianie ewidencji ludności o zmianach dokonanych w treści aktu stanu cywilnego.

 

8.  Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg sprzed 1946 roku.

 

9.  Przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

 

10.  Przechowywanie wtóropisów akt stanu cywilnego byłego powiatu.

 

11.  Wydawanie decyzji wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 Informacja ogólna - sporządzanie aktu stanu cywilnego.

 

Informacja - wszczęcie postępowania z doręczeniem.

 

Informacja ogólna dotycząca transkrypcji i odtworzenia aktów stanu cywilnego.