I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art.40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz.173)

 

§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu

przedstawicielowi.

 

§ 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła

pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana

wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

 

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony

pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz.173)

 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do

czynności prawnych.

 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

 

W formie:

 

Dokonuję następującego Wyboru (niepotrzebne skreślić):

 

1)     Ustanawiam następującego pełnomocnika w Polsce do doręczeń:

 

Imię Nazwisko: …………………………………………………………………………

 

            Adres w Polsce: ...............................................................................................................

            …………………………………………………………………………………………..

2)     Nie ustanawiam pełnomocnika w Polsce do doręczeń.

                                                                                                                                                    

 ………………………………………    dnia ……………………………                                                                                                                                                                         (miejscowość)                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                               ………………………………….

                                                                                                              (podpis)