Informacja ogólna dotycząca sporządzania aktów stanu cywilnego

 

AKT URODZENIA

 

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce "Uwagi", że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka albo matka,

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenie urodzenia dziecka dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego zakład opieki zdrowotnej.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka jest obowiązana do przedłożenia wymaganych dokumentów:

1.      Jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim – odpisu aktu małżeństwa,

2.      Jeżeli matka jest panną – odpisu aktu urodzenia,

3.      Jeżeli matka jest rozwiedziona lub w separacji –  odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji,

4.      Jeżeli matka jest wdową – odpisu aktu zgonu współmałżonka.

Osoba, nie przedstawia wymienionych dokumentów, jeżeli zostały sporządzone w tym samym urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządza się akt urodzenia.

 

UWAGA!

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi".

 

            Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka.

 

Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

W tym wypadku sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia i przesyła się go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka w celu sporządzenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego.

 

 

AKT MAŁŻEŃSTWA

 

Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tzw. ślub konkordatowy).

Akt małżeństwa zawartego przed Duchownym sporządza się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

 

 Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo lub ubiegająca się o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego jest obowiązana:

  1)   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby;

  2)   złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

  3)   złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.

3. W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.

Dowodem ustania małżeństwa jest:

  1)   odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

  2)   odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

2. Dowodem unieważnienia małżeństwa jest odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

3. Dowodem nieistnienia małżeństwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

            Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

Przepisów powyższych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.

 

 

AKT ZGONU

 

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

 Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1)   małżonek lub dzieci zmarłego;

  2)   najbliżsi krewni lub powinowaci;

  3)   osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;

  4)   osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;

  5)   administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu i dokumentu tożsamości osoby zmarłej.

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki organ.

 

Akt zgonu sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu osoby.

 

W wyjątkowych wypadkach zgłoszenia zgonu można dokonać w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochowania.

W tym wypadku sporządza się protokół zgłoszenia zgonu i przesyła się go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego miejsca zgonu osoby w celu sporządzenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego.