Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z przyłaczem energetycznym SN do GPZ Ząbkowice Śl. - 25.02.2015
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grochowiska z kolektorem przesyłowym do Ząbkowic Sląskich.- 24.02.2015
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na : Kontunuacji eksploatacji złoża gabra "Braszowice" metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych w granicach projektowanego obszaru górniczego "Braszowice III" na terenie Kopalni Gabra "Braszowice". - 17.02.2015
Ewidencja wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z przyłączem energetycznym SN do GPZ Ząbowice Ślaskie" 19-01-2015
Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z przyłaczem energetycznym SN do GPZ Ząbkowice Śląskie" działka nr 386/3, obręb 0015, Tarnów, Gmina Ząbkowice Śląskie 16-01-2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I stopnia o wydajności 3000 m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą 57-200 Ząbkowice Śląskie, Zwrócona dz. nr 345/1, 345/3, obręb 0016 Zwrócona. 17-12-2014
Postanowienie o sprostowaniu z urzędu omyłki w postanowieniu Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24.10.2014r. IGP.6220.11.5.2014 KSZ w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzeniaceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia o wydajności 300 m3/h wraz z niezbędna infrastrukturą 57-200 Ząbkowice Śląskie Zwrócona, dz. nr 345/1, 345/3, obręb 0016 Zwrócon a 20-11-2014
Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia o wydajności 300 m3/h wraz z niezbędna infrastrukturą 57-200 Ząbkowice Śląskie Zwrócona, dz. nr 345/1, 345/3, obręb 0016 Zwrócona 20-11-2014
Postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Karla Liberta reprezentującego firmę Sunny Days Sp. z o.o. ul. Na Grobli 20-24, 50-421 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW każda wraz z przyłączem energetycznym działki nr 1022, 1023, 1029/1 obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Stolec. 22-10-2014
Postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Prezesa Zarządu Karla Liebert, reprezentującego firmę DCEO 50 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy2,0 MW każda w rejonie miejscowości Braszowice". 08-10-2014
Postanowienie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Kopalni Amfiolitu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ekspolatacja złoża amfibolitu "Koziniec" działka Nr 237/1, 237/2, 237/3 obręb 0006 Kluczowa do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu odddziaływania na środowisko. 03-10-2014
Obwieszczenie, iz w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma wiatrowa "Ciełowody"z przyłaczeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ "Ząbkowice"  i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody", dla którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystępuje do procedury udziału społeczeństwa. 03-10-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I stopnia o wydajności 3000m3/h wraz z niezbędną infrastrukturą 57-200 Ząbkowice Śląskie Zwrócona, działka Nr 345/1, 3455/3, obręb 0016 Zwrócona  26-09-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 18 czerwca 2010r. nr WGP.7624.DŚ-20/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa pawilonów INTERMARCHE i BRICOMARCHE oraz stacji paliw wraz z myjnią samochodową, na działakach nr 40/6,40/4 i 40/2 obręb 002 Osiedle Wschód, przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich 10-09-2014
Zawiadomienie o owydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych". 09-09-2014
Obwieszczenie - Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dokumentów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łącznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w Gminie Ziębice wraz z drogami dojazdowymi, placami manerwowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO". 09-09-2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów na działce nr 523/6 w miejscowości Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. 14-08-2014
Obwieszcenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej20/0,4 kV wraz z rozbiórką budynku  istniejacej wieżowej stacji transformatorowej r.716-23 oraz wymianą powiazań średniego i niskiego napięcia i wymianą słupów w miejscowości Grochowiska". 14-08-2014
Obwieszczenie, iż w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łącznej mocy do 85,5 Mw w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Słuzejów w gminie Ziębice, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO" 23-07-2014
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża amfibolitu "Koziniec" działki nr 237/1, 237/2, 237/3 obręb 0006 Kluczowa, Gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Kluczowa 15-07-2014
Obwieszczenie, iż w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łącznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowosci Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO", dla którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko. 11-07-2014
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej V 100 o mocy 1,8 MW, wraz z przyłaczem energetycznym na działce nr 610/1, obręb 0011 Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. 11-06-2014
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowej V100  o mocy 1,8 MW wraz z przyłaczem energetycznym na działce nr 610/1, obręb 0011 Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie. 07-05-2014
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda wraz z przyłaczem energetycznym działki nr 1022, 1023, 1029/1, obręb 0011 Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Stolec. 07-05-2014
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda w rejonie miejscowości Braszowice" 07-05-2014
Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Eksploatacji złoża amfibolitu "Koziniec działki nr 237/1, 237/2, 237/3 obręb 0006 Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Kluczowa". 11-04-2014
Postanowienie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek BCRE1 Sp. z o.o ul. Na Grobli 20-24, 50-421 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa elketrowni wiatrowej V112 o mocy 3 MW, wraz z przyłączem energetycznym działka nr 48, 49, 50, obręb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Trnów" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko. 09-04-2014
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej V112 o mocy 3 MW, wraz z przłaczem energetycznym działka nr 48,49,50, obreb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Tarnów". 09-04-2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku buirowo - magazynowego wraz ze składem na złom projektowanego na terenie miejscowości Ząbkowice Śląskie przy ul. Wrocławskiej, Obręb Osiedle Wschód (działka o nr ewidencyjnym gruntu 2/6)" którego inwestoren jest Raptor Przedsiębiorstwo -Handlowo-Usługowe Grzegorz Bałachowski, ul. Legnicka 8/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 21-03-2014
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku buirowo - magazynowego wraz ze składem na złom projektowanego na terenie miejscowości Ząbkowice Śląskie przy ul. Wrocławskiej, Obręb Osiedle Wschód (działka o nr ewidencyjnym gruntu 2/6)" którego inwestoren jest Raptor Przedsiębiorstwo -Handlowo-Usługowe Grzegorz Bałachowski, ul. Legnicka 8/4, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 21-03-2014
Zawiadomienie -obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2014 znak IGP.6220.4.2013.AM o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu jako "stacja demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na działce nr 710/3 zlokalizowanej w Olbrachcicach Wielkich. 18-03-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku biurowo-magazynowego wraz ze składem na złom projektowanego na terenie miejscowości Ząbkowice Śląskie przy ul. Wrocławskiej, Obręb Osiedle Wschód (działka o nr ewidencyjnym gruntu 2/6)" 03-03-2014
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontaży pojazdów na działce nr 523/6 w miejscowości Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki" 28-02-2014
Zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda wraz z przyłączem energetycznym działki nr 1022, 1023,1029/1, obręb 0011 Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Stolec 24-02-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej V112 o mocy 3MW, wraz z przyłaczem energetycznym działka nr 48, 49, 50 obreb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Tarnów. 07-02-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda w rejonie miejscowości Braszowice"
Wnioskodawca DCEO 50 Sp. z o.o. ul. Na Grobli 20-24, 50-521 Wrocław.
04-02-2014
Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowana na działce nr 710/3 w Olbrachcicach Wielkich128". 23-01-2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej V112 o mocy 3 MW wraz z przyłaczem energetycznym działka nr 711, obręb 0002 Braszowice, gmina Ząbkowice Śląskie, miejscowość Braszowice" 15-01-2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie przedsiębiorstwa produkcyjno-magazynowego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1 ha zlokalizowanej na terenie działki nr 473 obręb Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie" dla inwestora Neoprofil Sp. J., Rafał Herzyk, Adam Prokop, ul. Wyzwolenia 91, 43-300 Bielko-Biała. 18-12-2013
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej na terenie przedsiębiorstwa produkcyjno - magazynowego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1 ha zlokalizowanej na terenie dzialki nr. 473 obręb Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskiedla inwestora Neoprofil Sp. J, Rafał Herzyk, Adam Prokop, Ul. Wyzwolenia 91,   43-300 Bielsko-Biała Burmistrz Ząbkowic Śląskich 10.12.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw, myjni samochodowej, warsztatu samochodowego  z serwisem opon, komunikacją wewnętrzną i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą  techniczną” dla inwestora Neoprofil Sp. J, Rafał Herzyk, Adam Prokop, Ul. Wyzwolenia 91,  43-300 Bielsko-Biała Burmistrz Ząbkowic Śląskich. 31-10-2013

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw, myjni samochodowej, warsztatu samochodowego z serwisem opon, komunikacją wewnętrzną i parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" 24-10-2013
Zawiadomienie o wyaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacego na "Budowie budynku warsztatu samochodowego wraz ze sklepem z częściami do transportu". 14-10-2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej w m. Sulisławice z podłączeniem do systemu wodociągowego m.Szklary Huta". 14-10-2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice  Śląskie", którego inwestorem jest DCEO PV3 Sp. zo.o. 16-09-2013
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie", którego inwestorem jest DCEO PV 1 Sp. zo.o.  16-09-2013
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do10 MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, Gmina Ząbkowice Śląskie", którego inwestorem jest DCEO PV 3 Sp. z o.o. 05-09-2013
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, Gmina Ząbkowice Śląskie" którego inwestorem jest DCEO PV 1 Sp. z o.o. 05-09-2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie przedsiębiorstwa produkcyjno-magazynowego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1 ha zlokalizowanej na terenie działki  Nr 473 obręb Tarnów Gmina Ząbkowice Śląskie. 02-09-2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku warsztatu samochodowego wraz ze sklepem z częściami do transportu" Wnioskodawca: Lesław Jakóbczyk, Ząbkowice Śląskie 21-08-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie" Wnioskodawca: DCEO PV 1 Sp. z o.o. Wrocław 16-07-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce 389 obręb 0015 Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie" Wnioskodawca: DCEO PV 3 Sp. z o.o. Wrocław  16-07-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Sulisławice z podłaczeniem do systemu wodociągowego m. Szklary Huta". 03-06-2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu jako "stacja demontazu pojazdów wycofanych z ekspolatacji zlokalizowanej na działce nr 710/3 zlokalizowanej w Olbrachcicach Wielkich" 29-05-2013
Zawiadomienie o wydaniu umarzającej decyzji Nr 1/2013 dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie obiektu jako "Magazyn środków ochrony roślin ze sklepem sprzedaży i częścią administracyjno-socjalną" 11-01-2013
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łacznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO". 27-11-2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej 385, długość 2055mb" 20-11-2012
Postanowienie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej 385, długość 2055mb" 20-11-2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3157D na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385 na długości 2055" 09-10-2012
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wsprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa obiektu jako "Magazyn środków ochrony roślin ze sklepem sprzedaży i częścią administracyjno-socjalną". 21-08-2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni wiatrowej V 100 o mocy 1,8 MW wraz z przyłączem energetycznym działka Nr 610/1, obręb 0011 Stolec, miejscowość Stolec 17-08-2012

Postanowienie o zawieszeniu postępowania adminstracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni wiatrowej V 100 o mocy 1,8 MW wraz z przyłączem energetycznym działka nr 8 obręb 0003 Sadlno, miejscowość Braszowice" 10-09-2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia Sjenitu Brodziszów I" realizowanego na działce nr 46/111 obręb Brodziszów w gminie Ząbkowice Śląskie 08-08-2012
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej V 100 o mocy 1,8 MW, wraz z przyłączem energetycznymdziałka Nr 8, obręb 0003 Sadlno, miejscowość Braszowice" 27-07-2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3156 D na odcinku od drogi krajowej nr 8 - Braszowice" 24-04-2012
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3156 D na odcinku od drogi krajowej nr 8 Braszowice" 17-04-2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3156 D na odcinku od drogi krajowej nr 8 - Braszowice" 14-03-2012
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr 3156 D na odcinku od drogi krajowej nr 8 - Braszowice" 28-02-2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji gazu propanu składajacej się z dwóch butli o poj. V=6700 dm3 każda na potrzeby grzewcze centrum biurowo-logistycznego zlokalizowanego w Ząbkowicach Śląskich ul. Cukrownicza 6 dz. nr 3/2, 3/3" 14-12-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz zwiazanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie, polegającej na: - budowie 4 oczek wodnych w miejscach naturalnych luk zlokalizowanych wzdłuż dopływu cieku Ślęża, które będzie realizowane na terenie działki nr 288/306, AM-2, obręb Bobolice, Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, - dostosowanie naturalnego zagłębienia terenu na budowę zbiornika bocznego zasilania ciekiem - dopływem Ślęży, które będzie realizowane na terenie działki nr 387/310, AM-2, obręb Bobolice, Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski" 05-12-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest" 01-12-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania strategicznej oceny oddziaływania oceny oddziaływania na środowisko na aktualizację programu "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie" 01-12-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb". 30-11-2011
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, na długości 2845 mb" obejmującego działki nr ewid. 717 Olbrachcice Wielkie, 461,192/2,327 obręb Tarnów, gmina Ząbkowice Śląskie. 29-11-2011
Postanowienie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie. 20-10-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odciku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, na długości 2845" 14-10-2011
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 Mwe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj.dolnoślaskie" 13-10-2011
Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Kopalnia Sjenitu Brodziszów 1". 07-10-2011
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie". 26-09-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie" 23-09-2011
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : Wydobywanie i przerabianie kopaliny ze złoża granodiorytu Brodziszów-Kłośnik 12-08-2011
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsięwzięcia pn: " Wydobywanie i przerabianie kopaliny ze złoża granodiorytu Borodziszów-Kłośnik" 12-08-2011
Zawiadomienie-Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe kazdy, 2 Blokow Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Ślaskie, woj. dolnośląskie" 10-08-2011
Zawiadomienie-Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dotyczy planowanej inwestycji "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe kazdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe kazdy oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj.Dolnośląskie" 07-04-2011
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. nr 11142/9159 BRASZOWICE na nowo projektowanej wieży antenowej o wysokości około 51,50 metra, zlokalizowanej w miejscowości Braszowice, działka Nr 50, AM-1, obręb 0002 Braszowice". 08-02-2011
Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie" oraz ustaleniu zakresu raportu. 08-02-2011
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie" 08-02-2011
Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. nr 11142/9159 Braszowice na nowo projektowanej wieży antenowej o wysokości około 51,50 metra, zlokalizowanej w miejscowości Braszowice, działka nr 50, AM-1, obręb 0002Braszowice" 10-01-2011
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Wydobywanie i przerabianie kopaliny ze złoża granodiorytu Brosziszów-Kłośnik" 29-12-2010
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe każdy, 2 Blokow Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów, w miejsowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj.dolnośląskie" 23-12-2010
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa 2 Bloków Bioenergetycznych o mocy 5,8 MWe kazdy, 2 Bloków Biogazowi o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów, w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj.dolnoślaskie" 23-12-2010
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa warsztatu samochodowego" 16-11-2010
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa warsztatu samochodowego" 01-10-2010
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Remont gazociągu DN300 PN 6,3 MPa Ołtaszyn - Kudowa; LIKWIDACJA ODWADNIACZY - odwadniacz Brodziszów 2" 08-09-2010

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na zapleczach budynków zlokalizowanych przy ulicach Dolnoślaskiej, Armii Krajowej w Ząbkowicach Ślaskich" 18-08-2010

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegajacego na: "Remoncie gazociągu DN300PN 6,3 MPa Ołtaszyn - Kudowa; Likwidacja odwadniaczy - odwadniacz Brodziszów 2" 18-08-2010

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa pawilonu handlowego o powierzchni sprzedaży do 2000m2, powierzchni zabudowy do 2520m2 wraz z infrastrukturą techniczna i parkingiem na 130 miejsc na działce 37/41, budowa zjazdu dla samochodów osobowych od strony ulicy Jasnej na dzialce 37/16, budowa drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych od strony ulicy Ziębickiej na działkach: 40/2, 40/1, 41, 42, 12. 17-08-2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D w km 54+961 w m. Braszowice, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu" 17-07-2009

Decyzja WGP.DŚ-18/08/09 o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D w km 54+961 w m. Braszowice, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu" 17-07-2009

Budowa zbiorników na gaz płynny 4x6700 l wraz z dwoma parownikami elektrycznymi i przyłączem gazu do stacjonarnej suszarni zbóż w Braszowicach na działkach nr 23/3 i 24 . 14-07-2009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 14-07-2009

Starosta Powiatu Ząbkowickiego 14-07-2009

Remont chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich, łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą krajową nr 8 09-07-2009

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - dot. przedsięwzięcia "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 z drogą powiatową nr 3158D w km 54+961 w miejscowości Braszowice w ramach bezpieczeństwa ruchu" 13-07-2009
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr. 8 z droga powiatową nr. 3158D w km 54 + 961 w m. Braszowice w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu - do wiadomości : Strony postępowania 11-03-2009

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z droga powiatową nr 3158D w km 54 + 961 w m. Braszowice w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu 11-03-2009

"Wodociągowanie wsi Bobolice, gmina Ząbkowice Śląskie - zakres inwestycji według załączników mapowych". 02-05-2008

"Przebudowa ul. Ziębickiej, ul. Chrobrego i ul. Poprzecznej w Ząbkowicach Śląskich, wraz z wykonaniem odwodnienia oraz wykonania nawierzchni - działki o numerach ewidencyjnych: 105,106,102,113,86,41,42,59,43,11,26,34 obręb Centrum miasta Ząbkowice Śląskie." 02-05-2008

 

Budowa infrastruktury dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Ziębickiej, składającej się z dróg, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, separatorem ropopochodnych i osadnikiem piasku, sieci energetycznej nn wraz z przyłączami, położenia sieci sn, sieci telefonicznej, oświetlenia terenu, sieci gazowej wraz z przyłączami, place zabaw: drogi i chodniki, ciągi pieszo-jezdne. 16-03-2007

 

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "CENTERTEL", znajdującej się na istniejącej wieży antenowej h=70,0 m, należącej do PTK Centertel w Sieroszowie, dz. Nr 88/1, obręb Sieroszów, gmina Zabkowice Śląskie. 16-03-2007


   Logowanie