UCHWAŁA  Nr V/26/2008

RADY MIEJSKIEJ w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 25 kwietnia 2008r.

 

w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Ślaskie, nie stanowiących własności Gminy.

 

 

Na podstawie  art. 81 ust.1 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 ze zmianami/ i art. 7 ust.1 pkt 9 oraz art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/ Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala co następuje:

 

 

§ 1.1. Ustanawia się:

1.warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2. rodzaje danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3. tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4. postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

5. zasady rozliczenia, kontroli i zwrotu dotacji;

6. sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

         1. pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

         2. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;

         3. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano z budżetu gminy dotację na prace lub roboty budowlane przy zabytku.

 

§ 2.1. Z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie historyczne lub kulturowe w kreowaniu wizerunku Gminy oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.

 

§ 3.  Dotacja może być udzielona wnioskodawcy na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o dotacje.

 

§ 4. Dotacja może być udzielona na zadania wynikające z  art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 ze zmianami/

 

§ 5.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2.Przy udzielaniu dotacji stosuje się następujące kryteria:

1.      ranga historyczna obiektu;

2.      stan zachowania obiektu;

3.      fakt kontynuowania prac;

4.      dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów

5.      rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej;

6.      wysokość zaangażowanych środków własnych;

7.      promowanie kultury i historii miasta i gminy;

 

§ 6. Łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie i inne uprawnione organy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, o których mowa w § 2 ust.1nie może przekroczyć 100% łącznych nakładów ujętych we wniosku.

 

§ 7.1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, do Burmistrza Ząbkowic Śląskich, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru.

  1. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
  2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
  3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  4. wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wstępnie Komisja powołana przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
  5. Po zaopiniowaniu wstępnym przez Komisję, wniosek przekazywany jest Burmistrzowi, który przedstawia go zaopiniowaniu Komisji Rady Miejskiej ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich na wniosek Burmistrza Ząbkowic Śląskich, do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

2. W uchwale Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich w sprawie udzielenia dotacji  określa się nazwę otrzymującego dotację, nazwę zadania oraz kwotę przyznanej dotacji.

 

§9.1.  Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W celu rozliczenia dotacji w sposób i terminach określonych w umowie, Beneficjent składa sprawozdanie /załącznik Nr 3/ z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich,

 

§10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji wskazanych we wniosku o dotacje, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji na zasadach określonych w umowie.

 

§ 11.1. Burmistrz Ząbkowicach Śląskich niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:

1.                 uchwałę o przyznaniu dotacji;

2.                 informację o rozliczeniu lub odmowie rozliczenia dotacji udzielonej poszczególnym beneficjentom z budżet Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie;

3.                 informację o utracie przez beneficjenta prawa do dotacji, z powodu wykorzystania  dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Uchwały i informacje, o których mowa w ust.3 wywiesza się na okres 1 miesiąca.

3. Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                         (-) Andrzej Dominik