Termin wyborów prezydenckich został ustalony przez marszałka Sejmu na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 

16 maja 2010 - ostateczny termin przygotowania informacji w formie obwieszczenia, o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Do 28 maja pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać w urzędach gmin kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a samo powołanie obwodowych komisji wyborczych powinno nastąpić do 6 czerwca.

 

Najpóźniej 6 czerwca gminy powinny sporządzić spisy wyborców. Lista jednak zamykana jest dopiero w przeddzień wyborów, w momencie przekazania jej przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej.

 

Do 10 czerwca możliwe jest składanie wniosków o dopisanie do spisu przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy. 15 czerwca upływa natomiast termin składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Do spisu wyborców można być także dodanym w dniu głosowania - wybory będą się odbywały w godzinach godz. 6.00-20.00. Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania.

Nowością w tych wyborach będzie zastosowanie formuły pełnomocnika wyborczego, który ma ułatwić udział w wyborach osobom, które ukończyły 75 lat i niepełnosprawnym. 10 czerwca jest ostatnim dniem na składanie do gmin wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.