WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
spis wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (zał.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. 12.05.2014 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie (zał.2) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.05.2014 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie (zał.3), zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie (zał.4) osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz
nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.05.2014 r. (w godz. pracy Urzędu).

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5. do 18.05.2014 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r (zał.5). Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich ul. 1 Maja 15, (pokój nr 1) tel. 74 8165 333

 

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.), Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. Poz. 231).

 

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.