Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Nr telefonu

Sylwia Sobala

Kierownik

74 8165333

Jadwiga Ziętka

Dowody osobiste

74 8165334

Jolanta Laprus

Ewidencja ludności

74 8165332

Rafał Kozak

Zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe

74 8165344

 

I. Do Wydziału Spraw Obywatelskich należą zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności :

1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w formie teleinformatycznej, bieżąca aktualizacja na podstawie zmian danych osobowo-adresowych, ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,

 2) wydawanie dowodów osobistych:

       a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

       b) odbiór dowo0dów osobistych z Komendy Rejonowej Policji w Ząbkowicach Śląskich,

3) Unieważnianie dowodów osobistych:

       a) przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego,

       b) wydawanie zaświadczeń o unieważnieniu dowodu osobistego,

4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

5) udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

6) przyjmowanie zgłoszeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub  zameldowania osób,

8) współpraca z organami Policji i Strażą Miejską w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców,

9) potwierdzanie wniosków: o przydział dodatku mieszkaniowego, o wskazanie lokalu mieszkalnego, o zamianę mieszkania

10) współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności,

11) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania   na  pobyt stały i czasowy cudzoziemców,

12) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

13) przygotowywanie i aktualizacja spisu wyborców,

14) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,

15) przekazywanie w wersji elektronicznej do Departamentu Rozwoju Informatyki i Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu bazy zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie obywatelstwa,

16) przekazywanie do MSWiA bazy noworodków, celem nadania numeru ewidencyjnego,

17) wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18) sporządzanie wykazów dzieci dla potrzeb Szkół Podstawowych i Gimnazjum,

19) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,

20) wydawanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze miasta lub jego części,

21) wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, lub odbycie 

      zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych  rozmiarach.

 

II. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego:

a) Organizacja system wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania w mieście i gminie.

b) Organizacja i zapewnienie sprawności systemu łączności dla potrzeb Burmistrza i Gminnego Zespołu Reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń.

c) Nadzór i zapewnienie stałego funkcjonowania systemu HNS na administrowanym terenie. 

d) Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony p. poż., oraz instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska.

e) Gromadzenie danych i aktualizacja program użytkowy WZK DUW pod nazwą „Baza Sił i Środków Województwa Dolnośląskiego”.

f) Opracowanie, wykonanie i aktualizacja  planów: Reagowania kryzysowego, Ochrony przed powodzią, Operacyjny,  Ewakuacji ludności, Zaopatrzenia i zabezpieczenia w wodę, Ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia państwa i wojny. W razie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu na terenie miasta i Gminy, na bazie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym tworzy się Gminny Zespół Reagowania;

h) Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego KP PSP, KP Policją.    

III. W zakresie Obronności – obrony powszechnej:

a) Opracowanie i aktualizacja następujących dokumentów:

   - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego na czas „W”,

   - Dokumentacja stanowiska kierowania,

   - Plan realizacji zamierzeń obronnych i dokumentacji akcji kurierskiej,

   - Dokumentacja „Bazy danych HNS”,

   - Zabezpieczenie medyczne miasta i Gminy,

   - Program mobilizacji gospodarki miasta i Gminy,

b) Realizacja treningu akcji kurierskiej, (co najmniej 2 razy w roku) z administracją wojskową i starostwem powiatowym,

c) Prowadzenie  szkoleń obronnych,

d) Kontrolowanie  realizacji zadań obronnych poprzez instytucje i podmioty gospodarcze realizujące zadania obronne na rzecz sił zbrojnych,

e) Współpraca z administracją Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Wojskowym Sztabem Wojskowym we Wrocławiu,

IV. W zakresie Obrony Cywilnej: 

a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

b) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

c) zorganizowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz  systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

d) tworzenie i przygotowanie do działań jednostek obrony cywilnej:

   - organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i   zdrowia, który wystąpił na obszarze miasta lub Gminy,

   - ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

   -  ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i mienia na wypadek zagrożenia  zniszczeniem;

   -  zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego.

e) wyznaczanie Zakładów Opieki Zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy.

f)  zaopatrywanie organów formacji  obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej.

g) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tych sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

h) współpraca z terenowymi organami administracji  wojskowej i publicznej.

i)   wykonywanie zadań planistycznych: Gminnego Planu Obrony Cywilnej, dokumentacji systemu wykrywania i alarmowania, Planu działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej (OWSGO), zestawienia formacji obrony cywilnej oraz zestawienia sprzętu znajdującego się w Gminnym  i zakładowych magazynach.

V.  W zakresie Powszechnego Obowiązku  Obrony:

Prowadzenie czynności związanych z kwalifikacją wojskową na terenie  miasta i gminy. 

VI. W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:

a) opracowanie wniosków do planu budżetu Gminy celem zapewnienia środków finansowych na potrzeby funkcjonowania OSP.

b) prowadzenie spraw dotyczących współdziałania i nadzoru nad jednostkami OSP.