Straż Miejska w Ząbkowicach Śląskich

 

Stanowisko strażnicze

Imię Nazwisko

Kontakt służbowy

 

Komendant

 

Ryszard Sobala

 

74 8 151 882

604 953 560

       fax 74 8 100 159

       e-mail:

straz@zabkowiceslaksie.pl

ryszard.sobala@zabkowiceslaskie.pl

 

Starszy Inspektor
(zastępca komendanta)

Artur Kiełb

74 8 165 352

 

Inspektor

Ireneusz Gembara

74 8 100 159

Inspektor

Artur Kaszowski

74 8 165 352

Starszy Inspektor

Piotr Madej

74 8 165 352

Strażnik

Wojciech Drozdowski

74 8 165 349

Strażnik

 

 

          Do zadań straży należy w szczególności:

 

1.  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2.  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,

3.  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4.  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5.  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,

7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8.  udzielanie pomocy osobom bezdomnym w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu,

9.  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

11. wykrywanie wykroczeń i ściganie ich sprawców, oraz sporządzanie wniosków o ukaranie
do sądu, oskarżanie przed tymi sądami i wnoszenie środków odwoławczych,

12. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

13. bieżące informowanie Burmistrza o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach dotyczących utrzymania porządku publicznego na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie,

14. współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.