WYKAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ROZWOJU I PROMOCJI

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

NR TELEFONU

ADRES E-MAIL

 

Kierownik Wydziału

 

Justyna Giryn

74 8 165 345

justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

Główny specjalista ds. promocji, turystyki i rozwoju

Paweł Onyśków

74 8 165 322

pawel.onyskow@zabkowiceslaskie.pl

Inspektor ds. inicjatyw gospodarczych i aktywizacji gospodarczej

Renata Rzeszutek

74 8 165 346

renata.rzeszutek@zabkowiceslaskie.pl

Referent ds. obsługi                     i promocji Izby Pamiątek Regionalnych i Krzywej Wieży

Piotr Ankowski

74 8 152 043

piotr.ankowski@zabkowiceslaskie.pl

Podinspektor ds. obsługi             i promocji Izby Pamiątek Regionalnych i Krzywej Wieży

Ewa Pazdioara

74 8 152 043

ewa.pazdioara@zabkowiceslaskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie aktywizacji gospodarczej:    

1)      gromadzenie i udostępnianie informacji na temat Unii Europejskiej,

2)      przygotowywanie informacji o aktualnych programach i możliwościach pozyskania środków dla:

- małych i średnich przedsiębiorstw,

- bezrobotnych, osób niepełnosprawnych,

- jednostek oświatowych i instytucji kultury,

- organizacji pozarządowych,

 

3)      zadania z zakresu określania kierunków rozwoju gospodarczego gminy, opracowywanie i wdrażanie założeń polityki gospodarczej zgodnie z przyjętą i aktualizowaną Strategią Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie,

4)      gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących gminy,

5)      przygotowywanie ofert dla inwestorów oraz ich promocja,

6)      informowanie o stosowanych ulgach i preferencjach dla podmiotów gospodarczych,

7)      opracowywanie programów, mających na celu aktywizację gospodarczą i przeciwdziałaniu bezrobociu,

8)      koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej,

9)      promocja gminy, opracowywanie i wydawanie publikacji promujących walory turystyczne gminy,

10)  opracowywanie materiałów do katalogów, czasopism fachowych promujących oferty inwestycyjne gminy,

11)  planowanie i zakup materiałów promocyjnych,

12)  współpraca z funduszem Regionu Wałbrzyskiego i innymi tego typu instytucjami,

13)  współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w sferze turystyki, kultury i sportu na terenie gminy oraz z organizacjami ponadlokalnymi,

14)  współdziałanie w przygotowywaniu i realizacji imprez organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,

15)  uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,

16)  podejmowanie działań zmierzających do rozwoju turystyki,

17)  aktualizacja strony internetowej gminy oraz merytoryczny nadzór i aktualizacja BIP w ramach kompetencji wydziału,

18)  organizacja konkursów promujących wizerunek gminy,

19)  redagowanie komunikatów prasowych oraz publikowanie ogłoszeń prasowych,

20)  organizacja i obsługa kontaktów zagranicznych gminy, organizacja współpracy w ramach umów partnerskich z gminami zagranicznymi,

21)  prowadzenie punktu szansy,

22)  cykliczne monitorowanie oraz raportowanie i przekazywanie informacji dla MSP o programach pomocowych,

23)  stała współpraca z podmiotami gospodarczymi,

24)  współpraca z innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć,

25)  promocja gminy w mediach lokalnych i ponadlokalnych,

26)  gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących miasta,

27)  organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes,

28)  prowadzenie spraw dotyczących współpracy z zagranicą, w tym przygotowywanie projektu programu współpracy z zagranicą na dany rok,

29)  obsługa oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych,

30)  współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się współpracą z zagranicą oraz realizującymi przedsięwzięcia promujące miasto,

31)  współpraca w wyżej wymienionym zakresie z Ząbkowickim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie ich zadań statutowych oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz opieki społecznej.

 

2. W zakresie inicjatyw gospodarczych do zadań wydziału należy:

  A.  Ewidencja działalności gospodarczej: 

   (zadania zlecone)

1)      w zakresie ewidencji działalności gospodarczej :

a) wpisów, zmian i wykreśleń z ewidencji,

b) wydawanie zaświadczeń o wpisie i zmianach,

c) wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji,

d) wydawanie decyzji o odmowie wpisu lub zmiany wpisu,

 

2)      prowadzenie rejestrów: nazw firm i wydanych decyzji,

3)      wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej,

4)      udzielanie informacji dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność  gospodarczą,

5)      sporządzanie wykazów firm istniejących na terenie miasta i gminy,

6)      udzielanie informacji nt. prowadzenia działalności gospodarczej.

    (czas pracy )

1)      przygotowanie projektu uchwał Rady Miejskiej określającej czas pracy placówek  handlowych i   gastronomicznych i usługowych,

2)      prowadzenie rejestrów zgłaszanych przerw w prowadzeniu działalności  gospodarczej.

   (targowisko)

1)      przygotowanie projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia lokalizacji  i urządzenia targowiska,

2)      przygotowanie projektu regulaminu targowiska oraz zmian w tym regulaminie,

3)      przygotowanie projektu uchwał w sprawie ustalenia opłat targowych,

 

    (transport)

1)      przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykonywania działalności w zakresie zarobkowego przewozu osób taksówkami na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie oraz określenie limitu wydawania nowych zezwoleń na dany rok kalendarzowy,

2)      wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami,

3)      wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami,

   (usługi turystyczne)

1)      prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie,

2)      dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich,

3)      prowadzenie wykazu kart ewidencyjnych obiektów i kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów,

4)      wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji.

    ( inne zadania )

1)      współuczestniczenie w przygotowaniu propozycji ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych, garaży, opłat za dzierżawę gruntu pod obiektami,  w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

2)      opracowanie projektu budżetu w zakresie działania wydziału.

 

      B. W zakresie spraw alkoholowych:

1)      przedstawianie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do zaopiniowania przez Burmistrza Ząbkowic Śl., przygotowanie postanowień opiniujących wnioski o wydanie  zezwoleń,

2)      wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3)      prowadzenie  rejestrów  wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

4)      wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie ważności zezwoleń,

5)      sporządzenie sprawozdań i informacji dot. wydanych zezwoleń oraz ilości punktów sprzedaży,       

6)      przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących:

a)    ustalanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

b)   określenie  zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie   miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych,

c)    wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na  terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

7)      współpraca z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

3. W zakresie Spółek Gminnych:

1)      zbieranie dokumentacji, projektów uchwał i innych materiałów na posiedzenia  Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy bądź Wspólników,

2)      zbieranie materiałów dotyczących funkcjonowania gminnych spółek komercyjnych,

3)      zbieranie informacji o restrukturyzacji firm i prowadzenie dokumentacji związanej  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, spółek (istniejące, zlikwidowane lub będące w trakcie likwidacji lub upadłości),

4)      zbieranie ofert. i innych informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, usługach doradczych, ofertach współpracy, stowarzyszeniach, klubach,  agencjach  itp.