PROJEKT UCHWAŁY

WG STANU

NA DZIEŃ 24.08.2009 r.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

Nr ./....../.....09

 

z dnia ........ roku

 

 

 

w sprawie nadania Statutu jednostki pomocniczej pn.: "Osiedla Nr .."

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1, art. 48
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala:

 

 

STATUT

 

 

OSIEDLA NR ...

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1.  Osiedle Nr ........... jest jednostką pomocniczą Gminy Ząbkowice Śląskie.

 

§ 2. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania osiedla nr ..... w tym:

 

1)      jego zadania i zakres działania,

2)      zasady i tryb wyboru organów osiedla oraz ich odwoływania,

3)      uprawnienia osiedla względem składników mienia gminnego przekazanych
mu do zarządzania  i korzystania,

4)      zasady gospodarki finansowej,

5)      zasady sprawowania nadzoru organów gminy nad działalnością jego organów.

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)      gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ząbkowice Śląskie

2)      osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu,

3)      ogólnym zebraniu mieszkańców - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy osiedla,

4)      zarządzie osiedla - należy przez to rozumieć organ wykonawczy, działający
na zasadach określanych niniejszym statutem, w skład którego wchodzą przewodniczący zarządu, zastępca przewodniczącego zarządu i pozostali członkowie zarządu,

5)      urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

      6)  burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ząbkowic Śląskich

      7)  radzie - należy przez to rozumieć  Radę Miejską Ząbkowic Śląskich,

8)      przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

9)      Skarbniku- należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Ząbkowic Śląskich

 

§ 4. Osiedle obejmuje obszar, którego granice oznaczone są w załączniku Nr ..
do niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ II

 

Zakres działania osiedla

 

 

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji działań gminy.

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1)      inicjowanie działań organów gminy,

2)      opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów przedsięwzięć organów gminy dotyczących istotnych dla mieszkańców osiedla spraw,

3)      bieżące gospodarowanie mieniem przekazanym osiedlu w tym celu,

4)      podejmowanie innych działań i czynności.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, osiedle może podejmować jedynie w zakresie przewidzianym przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 6. 1. Do zadań osiedla należy:

1)      inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jej zadań własnych, a mających znaczenie dla osiedla,

2)      opiniowanie - w zakresie należącym do działania samorządu mieszkańców osiedli projektów rozstrzygnięć organów gminy w sprawach:

a)      studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w szczególności zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie lokalizacji inwestycji publicznych,

b)      decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego,

c)      programów gospodarczych gminy,

d)      budżetu gminy,

e)      nadawanie nazw ulicom i placom na terenie osiedla,

f)        innych rozstrzygnięć, co do których opinię zwróci się właściwy organ gminy,

3)      konsultowanie spraw dotyczących:

a)      zmiany granic i zniesienia osiedla,

b)      innych spraw przekazanych przez organy gminy, podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych,

4)      podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a)      zarządzania i korzystania z mienia gminnego przekazanego osiedlu oraz rozporządzania dochodami z tego mienia,

b)      określenia przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację zadań osiedla,

5)      prowadzenie kontroli - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ustaw szczególnych oraz w odrębnych uchwałach rady,

6)      współdziałanie z organami gminy, administracją powiatową, wojewódzką i rządową
w dziedzinie ochrony środowiska, a w sytuacji potencjalnie istniejących zagrożeń ekologicznych - występowanie w interesie mieszkańców osiedla z interwencją
do organów państwowych, do właścicieli których należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

2. Środki finansowe na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 zabezpiecza budżet gminy.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy osiedla i ich kompetencje

 

 

§ 7. 1. Organami osiedla są:

1)      ogólne zebranie mieszkańców - jako organ uchwałodawczy,

2)      zarząd osiedla - jako organ wykonawczy.

2.Kadencja organów osiedla trwa 4 lata.

3. Działania organów osiedla są jawne.

 

§ 8. 1. Do zakresu działania ogólnego zebrania mieszkańców należy podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach określonych w § 6 ust. 1, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych
w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej, kontroli i nadawania nazw ulicom i placom.

2. Do wyłącznych kompetencji ogólnego zebrania mieszkańców należy:

1)      wybór zarządu i przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, członków komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 osób oraz ich odwoływanie,

2)      określanie przeznaczenia składników mienia komunalnego przekazanych osiedlu przez radę,

3)      określania przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie gminy
do dyspozycji osiedla, w ramach uprawnień przyznanych osiedlu.

3. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność zarządu osiedla w zakresie gospodarki finansowej mieniem osiedla.

 

§ 9. 1. Do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców uprawnieni są wszyscy pełnoletni i stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rady.

2. W wypadku, gdy przewodniczący ogólnego zebrania mieszkańców poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na to zebranie, jest uprawniona do brania udziału, może zażądać okazania dokumentu wykazującego to prawo.

 

§ 10. Uprawnienie do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców obejmuje następujące prawa:

1)      inicjatywy uchwałodawczej,

2)      udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3)      zadawania pytań przewodniczącemu zarządu osiedla, zastępcy przewodniczącego zarządu, członkom zarządu, członkom komisji rewizyjnej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów gminy,

4)      żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w § 10 pkt. 1-3,

5)      udziału w głosowaniu,

6)      zgłaszania kandydatur i kandydowania na przewodniczącego zarządu, zastępcę przewodniczącego zarządu lub członka zarządu, członków komisji rewizyjnej.

 

§ 11. 1. O ile statut niniejszy nie stanowi inaczej, ogólne zebranie mieszkańców zwoływane jest przez przewodniczącego zarządu.

2. Przewodniczący zarządu zwołuje ogólne zebranie mieszkańców:

1)      z własnej inicjatywy lub zarządu,

2)      na żądanie organów gminy,

3)      na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do udziału w ogólnym zebraniu mieszkańców.

3. Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Ogólne zebranie mieszkańców na wniosek organów gminy i mieszkańców przewodniczący zarządu osiedla zwołuje najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

5. O ogólnym zebraniu mieszkańców mieszkańcy osiedla winni być powiadomieni,
co najmniej 7 dni przed jego terminem, chyba że cel zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

6. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać:

1)      określenie inicjatora zebrania,

2)      określenie daty, godziny i miejsca zebrania,

3)      proponowany porządek obrad.

7. W porządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków, opinii z poprzedniego zebrania. Sprawozdanie składa przewodniczący zarządu, zastępca przewodniczącego lub członek zarządu.

 

§ 12. 1. Obradom ogólnego zebrania mieszkańców przewodniczy przewodniczący zarządu osiedla, z zastrzeżeniem ust. 2, chyba, że ogólne zebranie mieszkańców wybierze innego przewodniczącego.

2. Ogólne zebranie mieszkańców, którego porządek obrad przewiduje wybór przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, prowadzi osoba wybrana przez to zebranie spośród jego uczestników, przy czym nie może nią być osoba, która kandyduje w tym wyborze.

3. Zasady określone w ust. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie przy odwołaniu
z pełnionych funkcji.

 

§ 13. Przewodniczący  ogólnego zebrania mieszkańców:

1)      prowadzi obrady,

2)      zapewnia obsługę techniczno-biurową zebrania i czuwa nad rzetelnością sporządzanego z niego protokołu,

3)      decyduje o kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

4)      określa czas wystąpienia jednego mówcy, jeżeli zajdzie taka konieczność,

5)      udziela i odbiera głos poszczególnym mówcom,

6)      zamyka dyskusje nad poszczególnymi punktami obrad,

7)      przeprowadza głosowanie, a w razie potrzeby zarządza powołanie w tym celu komisji skrutacyjnej, ogłasza niezwłocznie wyniki głosowania,

8)      czuwa nad zachowaniem porządku i spokoju podczas obrad i głosowania.

 

§ 14. 1. Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się i może podejmować uchwały o ile weźmie w nich udział przynajmniej 10% uprawnionych osób.

2. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie w ogólnym zebraniu mieszkańców nie uczestniczy liczba osób tworzących określone w ust. 1 quorum, przewodniczący niezwłocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.

3. W drugim terminie ogólne zebranie mieszkańców niezależnie od liczby uprawnionych osób jest ważne.

 

§ 15. 1. O ile ustawy lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały ogólnego zebrania mieszkańców zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Ogólne zebranie mieszkańców może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

3. Na wniosek, co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

§ 16. 1. Z każdego ogólnego zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)      datę, miejsce, godzinę zebrania i określenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2)      liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności,

3)      nazwiska osób zaproszonych na zebranie i określenie stanowisk,

4)      zatwierdzony porządek obrad,

5)      sprawozdanie przewodniczącego zarządu z realizacji uchwał i wniosków
z poprzedniego zebrania,

6)      przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych
i uchwalanych wniosków,

7)      uchwalone uchwały na zebraniu,

8)      podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Z początkiem każdego roku kalendarzowego zaczyna się nową numerację.

 

§ 17. 1. Protokół w terminie do 7 dni po odbyciu zebrania winien być przekazany burmistrzowi i przewodniczącemu rady.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, zrobienia z niego notatek oraz wyciągów.

 

§ 18. 1. Zarząd wykonuje uchwały ogólnego zebrania mieszkańców oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Do zadań zarządu należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,

2)      wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,

3)      wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,

4)      współdziałanie z radnymi w celu ułatwienia im kontaktu z wyborcami,

5)      wykonywanie innych zadań określonych przepisami niniejszego statutu i uchwałami rady miejskiej,

6)      opiniowanie projektów uchwał dotyczących nazw ulic i placów.

 

§ 19. 1. Zarząd osiedla składa się z od 5 do 7 osób.

2. W skład zarządu osiedla wchodzą: przewodniczący zarządu, zastępca przewodniczącego zarządu oraz pozostali członkowie zarządu.

3. Do zadań zarządu osiedla należy wspomaganie działań przewodniczącego zarządu, a
w szczególności:

1)      przygotowanie ogólnych zebrań mieszkańców,

2)      inicjowanie działań społecznie użytecznych oraz koordynacja tych działań,

3)      wyrażanie opinii w sprawach przekazanych zarządowi przez ogólne zebranie mieszkańców, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla ogólnego zebrania mieszkańców,

4)      upowszechnianie treści uchwał podjętych przez ogólne zebranie mieszkańców.

 

§ 20. 1. Przewodniczącemu zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu przysługują diety
i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez organy gminy i zgodnie z art 37 b ust 2 ustawy o samorządzie gminnym

2. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 21. Przewodniczący zarządu może uczestniczyć w pracach rady na zasadach określonych
w statucie gminy.

 

§ 22. Wszelkie materiały biurowe niezbędne do pracy organom osiedla dla realizacji zadań określonych niniejszym statutem, zabezpiecza burmistrz w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

Zasady i tryb wyboru, odwołania przewodniczącego zarządu
oraz pozostałych członków zarządu

 

 

§ 23. 1. Ogólne zebranie mieszkańców wybiera przewodniczącego zarządu, zastępcę przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu, członków komisji rewizyjnej na okres kadencji odpowiadający kadencji rady.

2. Zarząd osiedla pełni swoją funkcję do czasu dokonania wyboru nowego zarządu osiedla.

3. Wybory przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej przeprowadzane są w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez stałych mieszkańców osiedla uczestników ogólnego zebrania mieszkańców.

4. Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

5. Zgłaszanie kandydatur i głosowanie dla dokonania wyboru przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej przeprowadza się oddzielnie.

 

§ 24. 1. Wybory przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu, członków komisji rewizyjnej przeprowadzane są w terminie
i miejscu określonym przez radę w drodze uchwały. Termin ten nie może przypadać później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji rady.

2. Postanowienia § 11 ust. 5 i 6 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.

3. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona otwiera ogólne zebranie mieszkańców, zarządza wybory przewodniczącego zebrania oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego statutu.

 

§ 25. 1. W celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, ogólne zebranie mieszkańców powołuje, co najmniej 3-osobową komisję skrutacyjną.

2. Do zadań komisji należy:

1)      rejestrowanie kandydatów na przewodniczącego zarządu, zastępcę przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu,

2)      obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

3)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

4)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ogólnego zebrania mieszkańców wyników głosowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkiem komisji nie mogą zostać osoby, które kandydują na stanowisko przewodniczącego zarządu, zastępcy przewodniczącego zarządu, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej, ani członkowie ich rodzin (zstępni, wstępni, małżonkowie).

5. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany może składać do rady miejskiej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów rada  rozstrzyga o proteście.

 

§ 26. 1. Przewodniczącym zarządu, zastępcą przewodniczącego zarządu, członkiem zarządu oraz członkiem komisji rewizyjnej może być wybrany każdy mieszkaniec osiedla posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady .

2. Kandydatury na stanowisko przewodniczącego zarządu, zastępcę przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu może zgłaszać każdy z uczestników ogólnego zebrania mieszkańców.

 

§ 27. 1. Przewodniczący zarządu, zastępca przewodniczącego zarządu, pozostali członkowie zarządu oraz członkowie komisji rewizyjnej są bezpośrednio odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem mieszkańców i mogą być odwołani przez ogólne zebranie mieszkańców przed upływem kadencji, jeżeli:

1)      nie wykonują swoich obowiązków,

2)      naruszają postanowienia statutu osiedla, uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,

3)      nieprzestrzegają uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,

4)      byli skazani za popełnienie przestępstwa umyślnego,

5)      nieracjonalnie gospodarują mieniem oraz środkami finansowymi przekazanymi osiedlu,

2. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1)      1/4 uprawnionych mieszkańców,

2)      organy gminy,

3. Postanowienia § 11, § 24-25, stosuje się odpowiednio.

4. Uchwała o odwołaniu z funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego  (jeżeli uczestniczy w zebraniu) w głosowaniu tajnym i wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów przy obecności 30% uprawnionych mieszkańców osiedla.

 

§ 28. 1. W przypadku odwołania, utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, śmierci lub zrzeczenia się funkcji przewodniczącego zarządu, w terminie miesiąca burmistrz zarządza wybory uzupełniające.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania lub rezygnacji pozostałych członków zarządu. Przepisy § 27 stosuje się odpowiednio.

3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków zarządu zarządza rada osiedla na ogólnym zebraniu mieszkańców.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Mienie osiedla

 

 

§ 29. Osiedle zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego w użyczenie
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną jest przewodniczący zarządu osiedla. Mienie podlega corocznej inwentaryzacji.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Nadzór nad działalnością osiedla

 

 

§ 30. Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 31. Organami nadzoru nad działalnością osiedla są:

1) rada miejska,

2) burmistrz,

 

§ 32. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów osiedla bez prawa głosowania oraz biernego prawa wyborczego.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 wymienione organy mają prawo delegować swych przedstawicieli.

 

§ 33. 1. Przewodniczący zarządu obowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi i przewodniczącemu rady miejskiej protokołu wraz z uchwałami zebrania wiejskiego w terminie 7 dni od daty zakończenia zebrania.

2. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O stwierdzeniu nieważności uchwały ogólnego zebrania mieszkańców na skutek niezgodności z prawem może wystąpić w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały: przewodniczący zarządu, osoba uprawniona do uczestnictwa w ogólnym zebraniu mieszkańców, burmistrz oraz osoba, której interes prawny został uchwałą naruszony. 

4. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka rada miejska na najbliższym posiedzeniu, a jeżeli jest to niemożliwe, na posiedzeniu następnym.

 

§ 34. 1. Uchwała ogólnego zebrania mieszkańców rażąco naruszająca zasadę celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez radę miejską, na wniosek burmistrza
po zapoznaniu się przez radę ze stanowiskiem przewodniczącego zarządu i burmistrza. Przepis § 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku określonym w ust. 1 burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały
do czasu rozstrzygnięcia przez radę miejską podjętego w trybie przewidzianym w ust. 1.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 35. O połączeniu, podziale i zniesieniu osiedla, a także zmianie jego granic i nazwy osiedla decyduje rada  w trybie określonym w statucie gminy.

 

§ 36.  Zmiany statutu osiedla dokonuje rada miejska z inicjatywy:

1)      ogólnego zebrania mieszkańców,

2)      radnych rady miejskiej,

3)      burmistrza.

 

§ 37. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy m.in.:

1)      ustawy o samorządzie gminnym,

2)      ustawy o finansach publicznych,

3)      ustawy o rachunkowości,

4)      ustawy prawo zamówień publicznych,

5)      statutu Gminy Ząbkowice Śląskie.

 

 

§ 38. 1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w siedzibie osiedla.

4. Statut wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr ....... Rady Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia ....... w sprawie nadania statutu osiedla
Nr ...... . (Dz.Urz. Woj.Doln. Nr  )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  _______________________________________________________________

 

 

       Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa uchwała Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
"Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. (...) Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki". Zgodnie
z art. 35 ust. 1 - wyżej cyt. ustawy - "Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,    
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,  
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,         
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej".   

      W myśl art. 40 ust. 2 pkt 1 - cyt. ustawy -: "Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych (...)".

      Art. 41 - cyt. ustawy - stanowi: "Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały". Zgodnie z art. 48 - cyt. ustawy - "Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
 z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym
w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia. Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.
Do mienia gminnego mają zastosowanie (...) przepisy dotyczące mienia komunalnego".

Mając na względzie potrzebę wprowadzenia stosownych zmian podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. W projekcie przedmiotowego statutu ujęto wszystkie wnioski zgłaszane przez Audytora,  Skarbnik i członków komisji statutowej:

 

 

Ząbkowice Śl., dn. ................. 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEDLE NR 1 "Stare Miasto"

Obejmuje place i ulice:

 

Place:

1.                                                                              Plac Jana Pawła II

2.                                                                              Marii Skłodowskiej - Curie

Ulice:

1.      Aliantów

2.      Batalionów Chłopskich

3.      Bohaterów Getta od nr 1 do nr 20

4.      Botwina Naftalego

5.      Bolesława Chrobrego

6.      Bolesława Prusa

7.      Handlowa

8.      Ciasna

9.      Długa

10.  Dolnośląska

11.  Grunwaldzka

12.  Kolejowa

13.  Tadeusza Kościuszki

14.  Kłodzka

15.  Marii Konopnickiej

16.  Krzywa

17.  Legnicka

18.  Młynarska

19.  1 - go Maja

20.  Aleja Niepodległości

21.  Partyzantów

22.  Proletariatczyków

23.  Poprzeczna

24.  Powstańców Warszawy od nr 1 do torów kolejowych (wiadukt kolejowy)

25.  Władysława Reymonta

26.  Rynek

27.  Henryka Sienkiewicza

28.  Juliusza Słowackiego

29.  Armii Krajowej

30.  Strażacka

31.  Szpitalna

32.  Świętego Wojciecha

33.  Ziębicka od nr 1 do torów kolejowych

34.  Krótka

35.  Na Skarpie

36.  Daleka od Nr 1 do drogi krajowej nr 8

      37. Parkowa

     38. Bonifratrów 

 

    (uzgodniono z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEDLE NR 2 "Pallotyńskie"

Obejmuje place i ulice:

 

Place:

1.      Ludwika Solskiego

Ulice:

1.      Bohaterów Getta od nr 21

2.      Pogodna

3.      Ignacego Daszyńskiego

4.      Daleka od drogi krajowej nr 8 do nr 70

5.      Jagiellonów

6.      Stefana Jaracza

7.      Kasztanowa

8.      Jana Kilińskiego

9.      Bolesława Limanowskiego

10.  Ludowa

11.  Heleny Modrzejewskiej

12.  Okrężna

13.  Piastowska

14.  Robotnicza

15.  Św. Pallotiego

 

      (uzgodniono z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEDLE NR 3 "XX - lecia"

 

 

Obejmuje ulice:

 

Ulice:

1.      Adama Asnyka

2.      Bartosza Głowackiego

3.      Jana Matejki

4.      Melioracyjna

5.      Adama Mickiewicza

6.      Przemysłowa

7.      Władysława Orkana

8.      Osiedla XX - lecia całe

9.      Strzelińska

10.  Romualda Traugutta

11.  Ludwika Waryńskiego

12.  Wrocławska

13.  Zacisze

14.  Stefana Żeromskiego

 

     (uzgodniono z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIEDLE NR 4 "Słoneczne"

Obejmuje osiedle, place i ulice:

 

Osiedla:

 

       1. Letnie

Place:

 

1.      Różany

Ulice:

1.      Cukrownicza

2.      Daliowa

3.      Działkowca

4.      Dzwonkowa

5.      Floksowa

6.      Fiołkowa

7.      Goździkowa

8.      Jasna - całe osiedle

9.      Jaśminowa

10.  Konwaliowa

11.  Janusza Kusocińskiego

12.  Kwiatowa

13.  Lipowa

14.  Liliowa

15.  Łąkowa

16.  Łubinowa

17.  Makowa

18.  Mieczykowa

19.  Nagietkowa

20.  Narcyzowa

21.  Rumiankowa

22.  Stokrotkowa

23.  Stanisława Staszica

24.  Tulipanowa

25.  Ziębicka od torów kolejowych

26.  Zielona

27.  Żwirki i Wigury         

28. Bratkowa                 
29. Chabrowa   
30. Daliowa       
31. Astrowa       
32. Jodłowa      
33. Modrzewiowa        
34. Świerkowa  

      (uzgodniono z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulice, osiedla które nie były przypisane żadnemu z Osiedli do chwili obecnej: