PROJEKT

24.09.2009 r.

 

 

UCHWAŁA Nr  ....../...../.......

Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia  .............................

 

 

 

 

o zmianie Statutu Gminy Ząbkowic Śląskich

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 3 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. W Statucie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Nr IV/22/2003 z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 121, poz. 2173) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:          
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Ząbkowice Śląskie,                       
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Ząbkowic Śląskich,
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  Ząbkowic Śląskich,  
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ząbkowic Śląskich, 
6) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,                                                        
7) Wiceprzewodniczącym Rady - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,                                               
8)  Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Ząbkowic Śląskich,
9) Klubie - należy przez to rozumieć Klub Radnych Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,
10) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich,
11)  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ząbkowice Śląskie".

 

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

 

"1. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady
       przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

 2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej  może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do    udziału  w głosowaniu"

 

 

3) §  16 otrzymuje brzmienie:

 

 "Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)      Przewodniczący,

2)      Dwóch Wiceprzewodniczących,

3)      Komisja Rewizyjna,

4)      komisje stałe, wymienione w statucie,

5)      doraźne komisje do określonych zadań".

 

 

4) uchyla się § 21

 

 

5) § 27 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

        "3)  zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał wraz
          z  uzasadnieniem, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad".

 

 

6) uchyla się § 31,

 

 

7) § 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

    "5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie  14  dni -
      na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację".

 

 8)  § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

"3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 7 dni. Paragraf 40 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio".

 

 

9) § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

 "2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciw" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie".

 

 

10) § 51 otrzymuje brzmienie:

 

 "Przebieg sesji zapisuje się na nośniku cyfrowym, który stanowi załącznik
do protokołu, o jakim mowa w § 38 pkt 1 i podlega archiwizacji".

 

 

11) § 52 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

"6) przebieg obrad, teksty wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień".

 

 

12) § 67 otrzymuje brzmienie:

 

 "1. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów".

 

 

13) § 102 otrzymuje brzmienie:

 

"Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym".

 

 

14) § 103 otrzymuje brzmienie:

 

"Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania".

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie ______________________________________________________________

 

 

 

     Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):
"Do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy". I dalej - "Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy" i "O ustroju gminy stanowi jej statut".
     W myśl art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm) "Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące". Mając na względzie potrzebę wprowadzenia stosownych zmian podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

 

 

 

Ząbkowice Śl., dn.  ................. 2009 roku.