Ogłoszenie Data
Obwieszczenie Regionalnegpo Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, że w tokuprowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Farma wiatrowa Ciepłowody z przyłaczeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody" 30-01-2015
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Farma wiatrowa "Ciepłowody" z przyłaczeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ "Ząbkowice" i elementami towarzyszącymi, w gminie Ząbkowice Śląskie 04-12-2014
Informacja w sprawie inwestycji w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren woj. dolnośląskiego 03-12-2014
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 28-11-2014
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Ziębic określających środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łącznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczna 110kV GPO" 18-11-2014
Postanowienie dotyczace sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Biurmistrza Ziębic z dnia 20.10.2014 r. dla  przedsięwzięcia "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łacznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO" 14-11-2014
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica" o łacznej mocy do 85,5 MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w gminie Ziębice wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO" 24-10-2014
Obwieszcenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Farma wiatrowa "Ciepłowody" z przyłączeniową, kablową liniąelektroenergetyczną 110 kV do GPZ "Ząbkowice" i elementami towarzyszącymi,  w gminie Ciepłowody, został wyznaczony nowy termin wydania decyzji. 06-08-2014
Informacja Zarządu Województwa Dolnoślaskiego o uchwaleniu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego. 16-07-2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że w toku prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Farma wiatrowa "Ciepłowody" z przyłaczeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ "Ząbkowice" i elementami towarzyszącymi, w Gminie Ciepłowody" został wyznaczony nowy termin wydania decyzji. 04-04-2014
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o uchwaleniu Programu ochrony powietrza dla województwa dolnoślaskiego. 18-03-2014
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzena strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu jakim jest "Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego". 18-11-2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia "Wiatr(t)ak" z siedzibą w Ciepłowodach do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Farma wiatrowa "Ciepłpwody" z przyłączeniową, kablową linią elektroenergetyczną 110 kV do GPZ Ząbkowice i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody. 18-11-2013
Obwieszcenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku podstaw prawnych do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Sulisławice z podłączeniem do systemu wodociągowego m. Szklary Huta". 03-09-2013
Obwieszczenie Wójta Ciepłowód dotyczącu wniosku NORDENERGY Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Farma wiatrowa "Ciepłowody" z przylaczeniową, kablową linią energetyczna  110kV do GPZ "Ząbkowice" i elementami towarzyszącymi, w gminie Ciepłowody. 05-12-2012
Obwieszczenie Burmistrza Ziębic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Rososznica o łącznej mocy  do 85,5MW w rejonie miejscowości Rososznica, Sieroszów, Czerńczyce, Krzelków, Lipa, Służejów w Gminie Ziębice, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, stacją elektroenergetyczną 110 kV GPO" 05-12-2012
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowiska 14-09-2012 14-09-2012
Obwieszczenie Ministra Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie z wniosku "GEPCO" Geologia i Ochrona Środowiska w Warszawie o zmianę koncesji Nr 8/2007/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niklu, kobaltu, platynowców i złoża na bloku przedsudecki, w rejonie Szklar koło Ząbkowic Śląskich położonych w granicach gmin: Ciepłowody i Ząbkowice Śląskie, pow.ząbkowicki, woj.dolnośląskie.  15-03-2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia, znak WOOŚ.4240.145.2012.KC.1, wyrażające opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi owiatowej nr 3156D na odcinku od drogi krajowej nr 8 - Braszowice" 15-03-2012
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania na rzecz Antoniego Kiriasa, Stanisławy Ratajczak oraz Bożeny Mospan i Edwarda Mospana, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości położonej na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1 AM-10, o pow. 0,1870 ha, obręb 0003 - SADLNO.  08-03-2012
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ząbkowice Śląskie" 20-02-2012
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Ślaskie  13-02-2012
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie.   13-02-2012
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego informujące o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania 09-01-2012
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia, znak: WOOŚ.4240.743.2011.MP.2, wyrażającego opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  29-11-2011

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dot. projektu "Naprawczego programu ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu" 

11-10-2010
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5.8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w Miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj.dolnośląskie" znak: WOOŚ.4242.194.2011.AN.2 26-09-2011
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 2 Bloków Bioelektrowni o mocy  5,8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów, w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj. dolnoślaskie" przez Bioenergy Polska Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 36, 52-212 Wrocław 27-06-2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu postanowienia uzgadniającego  warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa 2 Bloków Bioelektrowni o mocy 5,8 MWe każdy, 2 Bloków Biogazowni o mocy 5,8 MWe każdy, oraz budowa Zakładu Produkcji Nawozów w miejscowości Kluczowa, powiat Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie" znak: WOOŚ.4242.118.2011.KZ.2

31-05-2011
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego informujące o tym, że Wojewoda Dolnośląski, Decyzją Nr 18/10 z dnia 13 października 2010 r. zezwolił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w km 54+961 w miejscowości Braszowice" 12-04-2011
Zawiadomienie o terminie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Główny-Międzylesie" 07-04-2011