Uchwała nr III/19//2009

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

z dnia 20 marca 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jedn. z późn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt. 1, art.13 b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 tekst jedn. z późn. zm.), Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 § 2 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. otrzymuje brzmienie:

"§ 2 Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pobierane będą w następujących dniach i godzinach:

1)      w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1800,

2)      w soboty w godzinach od 900 do 1400,

3)      opłat za parkowanie nie pobiera się w niedzielę i święta".

 

§ 2.

 

§3 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. otrzymuje brzmienie:

"§3.1 Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi:

1)      za pierwszą, czwartą i każdą następną godzinę parkowania w wysokości 1,20 zł, pobierane w kwocie 0,60 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania;

2)      za drugą godzinę parkowania w wysokości 1,40 zł, pobierane w kwocie 0,70 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania;

3)      za trzecią godzinę parkowania w wysokości 1,60 zł, pobierane w kwocie 0,80 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania,

2.   Wprowdza się opłatę abonamentową ogólnodostępną, upoważniającą do parkowania przez całą dobę, przez wszystkie dni robocze i soboty pojazdu o numerze rejestracyjnym określonym w karcie

abonamentowej:

1)      miesięczna  - 20 złotych,

2)      półroczna  - 100 złotych,

3)      roczna - 200 złotych,

4)      półroczna za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym oznaczonym kopertą - 2400 złotych,

5)      roczna  za parkowanie na zastrzeżonym stanowisku postojowym oznaczonym kopertą - 4800 złotych.

3.          Wprowadza się opłatę abonamentową specjalną: roczną - 30 złotych.

4.          Opłata abonamentowa specjalna przysługuje osobie fizycznej zameldowanej w obszarze SPP na pobyt stały, tylko na jeden pojazd samochodowy, jeżeli jest posiadaczem pojazdu samochodowego. Opłata abonamentowa specjalna upoważnia do parkowania pojazdu o numerze rejestracyjnym oznaczonym w karcie abonamentowej w całej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

 

§ 3.

 

W § 4 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.dodaje.  się pkt 7 w brzmieniu:

"7) samochodów dla zaopatrzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, parkujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na czas załadunku i wyładunku - do 15 minut."

 

§ 4.

 

W § 5 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. dokonuje się następujących zmian:

 

1.      uchyla się ust. 1 pkt. 2  lit. a.

2.      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.2 Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, w czasie nie dłuższym niż 5 minut licząc od chwili zajęcia miejsca postojowego. Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk z parkometru lub karta abonamentowa) należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie". 

 

3.      ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.4 Uiszczona opłata za parkowanie nie podlega zwrotowi. Uszkodzenie parkometru nie zwalnia od obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata powinna być wniesiona poprzez wykupienie biletu parkingowego w najbliższym, czynnym parkometrze."

 

4.      ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.5 W przypadku nabycia przez posiadacza pojazdu korzystającego ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego tytułu prawnego do innego pojazdu i jednocześnie utraty przez niego tytułu prawnego do pojazdu, na który został wcześniej przez niego wykupiony abonament, abonament dotychczasowy zachowuje ważność. W takim przypadku posiadacz pojazdu powinien zwrócić administratorowi strefy dotychczasową kartę abonamentową i zażądać wydania nowej karty abonamentowej na pojazd, do którego obecnie nabył tytuł prawny. Wydanie nowej karty abonamentowej nastąpi po uiszczeniu przez posiadacza pojazdu kwoty 5 zł tytułem zwrotu administratorowi strefy kosztów manipulacyjnych poniesionych w związku z wymianą karty."

 

§ 5.

 

W § 6 uchwały nr VIII/58/2007 z dnia 5 lipca 2007 r.dodaje.  się ust. 4 w brzmieniu:

"§ 6.4 Opłaty dodatkowej nie pobiera się, a wezwanie do jej zapłaty zawarte w zawiadomieniu określonym w  § 6.2 anuluje się, jeżeli posiadacz pojazdu w terminie 14 dni wykaże administratorowi strefy, że wcześniej uiścił opłatę parkingową w postaci zakupu biletu parkingowego w odpowiednim dniu i godzinie, lub okaże administratorowi strefy kartę abonamentową uprawniającą do parkowania pojazdu w obrębie strefy."

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

 

 

 

§ 7.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                   (-) Andrzej Dominik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

Zmiana uchwały wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowego zapisu dotyczącego możliwości wnoszenia reklamacji od wystawionego wezwania
o uiszczeniu opłaty dodatkowej. Wezwanie będzie można anulować w przypadku, gdy posiadacz pojazdu w terminie 14 dni wykaże administratorowi strefy, że wcześniej uiścił opłatę parkingową w postaci zakupu biletu parkingowego w odpowiednim dniu i godzinie, lub okaże administratorowi strefy kartę abonamentową uprawniająca do parkowania pojazdu w obrębie strefy.

Druga zmiana określa, iż, opłatę za parkowanie w formie zakupu biletu parkingowego należy uiścić bezzwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 5 minut licząc od chwili zajęcia miejsca parkingowego.

Trzecia zmiana dotyczy sytuacji, w której posiadacz pojazdu wykupił kartę abonamentową na dany pojazd, jednak w czasie okresu obowiązywania karty dokonał zmiany pojazdu. W takim przypadku posiadacz, jest zobowiązany zwrócić administratorowi strefy dotychczasową kartę abonamentową i żądać wydania nowej karty abonamentowej na pojazd, do którego nabył tytuł prawny. Wydanie nowej karty abonamentowej nastąpi po uiszczeniu przez posiadacza pojazdu określonej kwoty  tytułem zwrotu administratorowi strefy kosztów manipulacyjnych poniesionych w związku z wymianą karty.

Czwarta zmiana określa, że nie podlega opłacie parkowanie w strefie płatne parkowania w niedzielę i święta.

Piata zmiana wprowadza dywersyfikację stawek opłaty abonamentowej w celu większego dostosowania opłat do potrzeb podmiotów korzystających z parkowania w przedmiotowej strefie.

Kolejna zmiana wprowadza zerową stawkę dla samochodów zaopatrzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania na czas załadunku i wyładunku do 15 minut.

            Wobec powyższego przedstawienie niniejszego projektu uchwały Radzie Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich uważam za uzasadnione.

 

 

sporządził: .................................

                                               (imię i nazwisko, stanowisko lub podpis lub parafka, pieczątka)

 
 
 
 
 
Podpis i pieczątka kierownika wydziału......................
 
 
 
 
Radca prawny (podpis i pieczątka)