UCHWAŁA Nr VIII/58/2007
Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. 
z dnia 5 lipca 2007 roku
 
 
 
 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115 ze zm.), Rada Miejska Ząbkowice Śląskie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1 Ustala się w mieście Ząbkowice Śląskie strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwane dalej "Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego", w granicach określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do uchwały.
 
§ 2 Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 18°° oraz w soboty w godzinach od 9°° do 14°°, w wysokości:
1)   za pierwszą, czwartą i każdą następną godzinę parkowania w wysokości 1,20 zł, pobierane w kwocie 0,60 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania;
2)   za drugą godzinę parkowania w wysokości 1,40 zł, pobierane w kwocie 0,70 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania;
3)   za trzecią godzinę parkowania w wysokości 1,60 zł, pobierane w kwocie 0,80 zł za każde rozpoczęte 30 minut parkowania,
 
§ 3 Wprowadza się opłatę abonamentową w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:
1)   70 zł za abonament miesięczny;
2)   800 zł za abonament miesięczny uprawniający do parkowania na prawach wyłączności na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie), wyznaczonej w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, przy czym abonament może być wykupiony na okres nie krótszy niż 6 kolejnych miesięcy.
3)   Abonamenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, wydawane są na numer rejestracyjny pojazdu. 
 
§ 4 Wprowadza się zerową stawkę opłaty parkingowej dla:
1)   osób posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
2)   służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie i trwale oznakowanymi:
a)        Straż Miejska Ząbkowic Śląskich,
b)        Służby pogotowia wodociągowego,
c)         Służby pogotowia energetycznego,
d)        Służby pogotowia gazowego,
e)        Służby oczyszczania miasta;
3)   instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi
4)   zakładów opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej;
5)   honorowych krwiodawców w pobliżu stacji krwiodawstwa, na czas do dwóch godzin przeznaczonych na oddawanie krwi, po umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu zaświadczenia stacji krwiodawstwa. 
6)   innych podmiotów po uprzednim uzyskaniu karty parkingowej w sposób określony w § 7. 
 
§ 5.1 Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego należy wnieść w jeden z niżej podanych sposobów:
1)   Opłata abonamentowa - przy wydaniu abonamentu;
2)   Opłata za parkowanie według stawek określonych w § 2:
a)              przez sprzedaż biletów kontrolnych, na których, przy rozpoczęciu parkowania, zostanie jednoznacznie określony czas parkowania;
b)              przez uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w parkometrze; wniesiona w tej formie kwota określa długość opłaconego okresu parkowania, 
2. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego. Dowód dokonania opłaty parkingowej (bilet kontrolny, wydruk z parkometru, abonament) należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie. 
3. Wniesienie opłaty parkingowej nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego, z wyjątkiem wniesienia abonamentu miesięcznego uprawniającego do parkowania na prawach wyłączności na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie). 
4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
5. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności abonamentu nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.
 
§ 6.1 Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w wysokości 50 zł.
2.    . Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu o ustalenia dokonane przez służby kontroli, działające na podstawie upoważnienia Burmistrza Ząbkowic Śląskich. O dokonanych ustaleniach służby kontroli zawiadamiają kierującego pojazdem przez umieszczenie za wycieraczką pojazdu zawiadomienia. 
3.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 zawiera między innymi następujące informacje: datę, miejsce, czas parkowania i numer rejestracyjny pojazdu, co, do którego stwierdzono nieopłacenie postoju, sposób naliczenia należnej opłaty dodatkowej oraz sposób i termin uiszczenia tych opłat. 
 
7)   § 7 Wzory abonamentów, kart parkingowych i zawiadomień, o których mowa w uchwale z zastrzeżeniem § 4 pkt 1, ustala i wydaje Burmistrz Ząbkowic Śląskich. 
 
 
§ 8 Traci moc:
1)   Uchwała nr X/65/2003 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2)   Uchwała nr IX/38/2004 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obrębie staromiejskiego centrum Ząbkowic Śląskich.
 
§ 9 Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
 
§ 10 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                          (-) Andrzej Dominik